TƯ VẤN THỰC HIỆN ISO14001-HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015; Hướng dẫn thực hiện hệ thống quản lý môi trường (EMS) diễn giải tóm lược mười điều khoản tiêu chuẩn, lợi ích của việc áp dụng, tư duy hệ thống dựa trên đánh giá rủi ro, với ngôn từ dễ hiểu nhất cho người đọc trong việc thực hiện tiêu chuẩn ISO 14001, giúp Doanh nghiệp kiểm soát tốt đối với các hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ của tổ chức và sự tương tác với môi trường, tăng khả năng phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Các thông tin hữu ích với hệ thống ISO 14001: 2015 cho bạn

he-thong-quan-ly-moi-truong-tư-vấn-iso14001

NHẬN FREE BÁO GIÁ TƯ VẤN ISO 14001:2015 , LIÊN HỆ DQS CENTER, GIÁ CẠNH TRANH

Lợi ích của việc thực hiện

Tất cả các “các hệ thống quản lý ISO” đều có lợi ích cơ bản giống nhau. Chúng cung cấp một khuôn khổ hành động; nếu được thực hiện một cách thích hợp, cung cấp việc kiểm soát nội bộ. Trong trường hợp của ISO 14001, việc thực thi tiêu chuẩn, cung cấp khả năng kiểm soát đối với các hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ của tổ chức và sự tương tác với môi trường. Đổi lại, điều này có thể làm tăng khả năng tồn tại lâu dài của tổ chức và khi thích hợp, các giá trị mang lại cho tổ chức, sẽ được đánh giá cao hơn.

Mặc dù có nhiều lợi ích khác khi đạt được tiêu chuẩn ISO 14001 (và một số sẽ phù hợp hơn tùy thuộc vào lĩnh vực mà một tổ chức hoạt động), những lợi ích sau có thể mang lại trong hầu hết các trường hợp:

CHỨNG TỎ SỰ LÃNH ĐẠO

Bằng cách thực hiện các biện pháp kiểm soát môi trường theo Tiêu chuẩn môi trường được quốc tế công nhận, một tổ chức thể hiện khả năng lãnh đạo có đạo đức về môi trường đối với các Bên liên quan bao gồm khách hàng, nhân viên và Cơ quan quản lý.

Việc đạt được chứng chỉ ISO14001 cũng đảm bảo cho Hội đồng quản trị, Người được ủy thác hoặc chủ sở hữu rằng có sự kiểm soát quản lý đối với các rủi ro môi trường vốn có trong một tổ chức.

LỢI ÍCH KINH TẾ

Trong một thị trường toàn cầu, nơi tất cả các lĩnh vực phải cạnh tranh dưới hình thức này hay hình thức khác, việc thể hiện vai trò lãnh đạo môi trường có đạo đức thông qua “quản lý môi trường tốt”, có thể là yếu tố quyết định để được chọn cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ mà một tổ chức cung cấp.

Việc có ISO 14001 cũng có thể mang lại cơ hội kinh doanh khác biệt,độc nhất đáp ứng cao hơn với những nguyên tắc cơ bản khi quảng bá một tổ chức. Một phần cơ bản của Tiêu chuẩn là tuân thủ các yêu cầu quy định về môi trường thích hợp hoặc các nghĩa vụ khác được coi là quan trọng như một yêu cầu quy định.

Một hệ thống kiểm tra việc tuân thủ pháp luật sẽ giảm thiểu rủi ro bị truy tố trách nhiệm pháp lý về môi trường. Mặc dù, đây không phải là khoản tiết kiệm trực tiếp cho một tổ chức, nhưng kết quả của các hoạt động không được kiểm soát có ảnh hưởng xấu đến môi trường sẽ dẫn đến số tiền phạt ngoài ý muốn.

Hầu hết các tổ chức hoặc doanh nghiệp sử dụng tài nguyên dưới hình thức này hay hình thức khác. Mặc dù Tiêu chuẩn không hướng dẫn tổ chức đo lường điều gì đó cụ thể, nhưng việc kiểm tra các nguồn tài nguyên được tiêu thụ, chẳng hạn như năng lượng, cùng với chất thải được tạo ra có thể dẫn đến những thay đổi trong cách sử dụng và tiết kiệm tốt hơn.

ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VÀ XEM XÉT LÃNH ĐẠO

ISO 14001 cung cấp khuôn khổ để kiểm tra xem những biện pháp kiểm soát nào đã được áp dụng thông qua việc sử dụng công cụ đánh giá nội bộ và cung cấp cách thức theo dõi và cải tiến. Sau đó, quá trình Xem xét của lãnh đạo cho phép Ban lãnh đạo cấp cao xem xét các hoạt động diễn ra và xác định hệ thống đang hoạt động tốt như thế nào trong bối cảnh của tổ chức và liệu hệ thống có cần sửa đổi để đáp ứng những thay đổi trong tương lai trong các quá trình, tài nguyên sử dụng hoặc khuôn khổ quy định hay không.

Đánh giá nội bộ và xem xét lãnh đạo khi được kết hợp với đánh giá từ tổ chức chứng nhận, tư vấn chứng nhận bới DQS Center, đảm bảo rằng EMS đáp ứng các yêu cầu của tổ chức và Tiêu chuẩn ISO 14001.

Tư duy dựa trên rủi ro/ Đánh giá

Chu trình Lập kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Hành động (PDCA) để cải tiến quá trình, như được mô tả ở trên, tương ứng với các phương pháp quản lý rủi ro đã được chứng minh. Nhiều tổ chức có quá trình quản lý rủi ro như một quá trình cơ bản, đặc biệt là về công nghệ thông tin, tài chính và an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

BỐI CẢNH

Bước đầu tiên của việc triển khai EMS, như được mô tả bên dưới, là hiểu được “bối cảnh” của tổ chức hoặc, diễn giải, các vấn đề vĩ mô ảnh hưởng và bị ảnh hưởng bởi một tổ chức. Vì một tổ chức chịu nhiều ảnh hưởng, có thể thay đổi, điều này có thể dẫn đến rủi ro dưới dạng các mối đe dọa và cơ hội tiềm ẩn.

Việc xác định các rủi ro phát sinh từ điều này thúc đẩy một tổ chức xem xét các thay đổi hoặc sự kiện như vậy, phân tích tác động của chúng và khả năng xảy ra các rủi ro và cơ hội, sau đó khuyến khích lập kế hoạch hoặc chiến lược giảm thiểu hoặc tận dụng các cơ hội.

CÁC KHÍA SẮC MÔI TRƯỜNG VÀ KIỂM SOÁT VẬN HÀNH

Sau khi xác định các vấn đề vĩ mô, ISO14001 yêu cầu một tổ chức xác định các khía cạnh và tác động của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ trong một số dạng qúa trình đánh giá rủi ro. Phân tích này cho tổ chức biết nơi có các vấn đề quan trọng (rủi ro hoặc cơ hội) cần được quản lý cẩn thận, nơi cần đặt mục tiêu, cần thiết kế các biện pháp kiểm soát hoặc địa điểm và tần suất cần thực hiện đánh giá nội bộ.

HOẠCH ĐỊNH – NGHĨA VỤ TUÂN THỦ

Xung quanh việc xác định các khía cạnh và tác động là đánh giá liệu một tổ chức có tuân thủ khung pháp lý của họ hay không. Khái niệm duy trì kiến thức và hiểu biết về tình trạng tuân thủ đã được xây dựng trong các nguyên tắc đánh giá rủi ro để một tổ chức có thể xác định nghĩa vụ tuân thủ của mình và, về bản chất, hiểu được nơi nào không tuân thủ, tuân thủ và do đó đưa ra các chiến lược để giảm thiểu rủi ro.

HOẠCH ĐỊNH – RỦI RO VÀ CƠ HỘI

Những tổ chức cần hỗ trợ thêm để đảm bảo rằng qúa trình đánh giá rủi ro của mình là toàn diện có thể xem xét ISO 31000 Quản lý rủi ro – Nguyên tắc và hướng dẫn. Điều này cung cấp các hướng dẫn chung mặc dù nó không nhằm mục đích thúc đẩy tính thống nhất của quản lý rủi ro giữa các tổ chức. Tất nhiên, việc thiết kế và triển khai các kế hoạch và khuôn khổ quản lý rủi ro sẽ cần tính đến các nhu cầu khác nhau của một tổ chức cụ thể, các mục tiêu, bối cảnh, cấu trúc, hoạt động, quy trình, chức năng, dự án, sản phẩm, dịch vụ hoặc tài sản cụ thể của tổ chức đó và thực tiễn cụ thể được áp dụng.

CẢI TIẾN LIÊN TỤC

Triết lý dựa trên rủi ro có nghĩa là một tổ chức có thể chuẩn bị tốt hơn cho các tác động của sự không chắc chắn, có nghĩa là khả năng phục hồi cao hơn. Hơn nữa, tư duy dựa trên rủi ro hoàn toàn dẫn đến cải tiến liên tục, vì một tổ chức luôn xem xét các ảnh hưởng và thay đổi tiềm năng.

Tư duy dựa trên quá trình/Đánh giá

Một số tổ chức triển khai EMS sẽ tìm cách tích hợp nó với Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) của họ. Nếu điều này xảy ra, bạn đã nghe về tư duy “dựa trên quá trình”. Tuy nhiên, nếu không, có thể ít hiểu được cách áp dụng phương pháp tiếp cận quá trình đối với các yêu cầu EMS trong ISO 14001:2015.

Các yêu cầu của ISO 9001 đối với QMS được thành lập dựa trên bảy nguyên tắc quản lý chất lượng và một trong số đó là “cách tiếp cận theo quá trình”. Nó được giải thích đầy đủ trong phần giới thiệu của ISO 9001:2015, nhưng dưới dạng tóm tắt được diễn giải; phương pháp tiếp cận theo quá trình là nơi có thể đạt được các kết quả nhất quán hơn khi việc xem xét và quản lý các hoạt động được thực hiện dưới dạng các quá trình có liên quan với nhau, cùng nhau tạo nên một hệ thống.

Cách tiếp cận theo quá trình áp dụng cho EMS vì cần phải biết sự đánh giá toàn diện về các quá trình của tổ chức và mối quan hệ qua lại của chúng. Sau đây là các lĩnh vực chính trong EMS mà tư duy quá trình được quy cho:

 • Bối cảnh

Việc đánh giá toàn diện các qúa trình cần được hiểu khi xem xét các vấn đề môi trường vĩ mô có liên quan giữa tổ chức và môi trường.

 • Khía cạnh môi trường và kiểm soát hoạt động

Để xác định các khía cạnh và tác động môi trường, rủi ro và cơ hội, cần xác định phân tích các đầu vào, hoạt động và đầu ra. Là một phần của phân tích, tính tương tác của một hoặc nhiều qúa trình có thể cần được tính đến. Nếu không, đánh giá rủi ro môi trường này có thể bỏ qua các khía cạnh và tác động môi trường, do đó sẽ dẫn đến việc không đưa ra biện pháp kiểm soát nào. Điều này có thể dẫn đến tác động có hại cho môi trường.

 • Kết quả thực hiện và giám sát

Để xác định mức độ thành công của một qúa trình, kết quả của qúa trình (tốt/xấu) cần được đánh giá.

 • Hỗ trợ/năng lực

Để thực hiện một qúa trình, hoặc một số qúa trình một cách hiệu quả, một người cần phải có năng lực. Khi xác định nhu cầu về năng lực môi trường, năng lực sẽ cần phải đạt được hoặc phù hợp với nhu cầu của các quá trình cụ thể. Nếu năng lực không được chứng minh hoặc không phù hợp với một quá trình cụ thể, điều này có thể dẫn đến tác động xấu đến môi trường.

 • Đánh giá nội bộ

Các quá trình bao gồm EMS cần được đánh giá một cách có hệ thống theo thời gian và tần suất để xác định xem chúng có hoạt động hiệu quả hay không.

 • Hành động khắc phục

Hành động khắc phục là cơ hội để khắc phục sự cố được xác định trong EMS. Cách tiếp cận theo quá trình đối với vấn đề này sẽ bắt đầu từ nguyên nhân gốc rễ và kết thúc bằng một giải pháp bền vững phù hợp và thỏa đáng.

he-thong-quan-ly-moi-truong-iso-14001

NHẬN BÁO GIÁ  FREE, BẠN CÓ SẴN SÀNG CHO CHO HÀNH TRÌNH CỦA BẠN

Phần 1: Phạm vi

Không có yêu cầu cụ thể cho một tổ chức để tuân thủ trong phần này. Tuy nhiên, nó đặt ra các vấn đề trong đó ISO 14001 có thể được sử dụng và cung cấp kết quả dự kiến tổng thể của hệ thống EMS như sau:

 • Cung cấp giá trị về lĩnh vực môi trường, bản thân tổ chức và các bên quan tâm,
 • Tăng cường hoạt động môi trường;
 • Thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ;
 • Đạt được các mục tiêu về môi trường

Phần này cũng nêu rõ rằng Tiêu chuẩn có thể áp dụng cho mọi tổ chức, bất kể quy mô, loại hình và tính chất.

Phần 2: Tài liệu tham chiếu

Chỉ thị ISO/IEC, Phần hai, Mục 6.2.2, định nghĩa việc đưa vào tài liệu tham chiếu là: “Các yêu cầu của [của Tiêu chuẩn] sẽ đưa ra danh sách các tài liệu được tham chiếu… theo cách làm cho chúng không thể thiếu đối với việc áp dụng.”

Nói cách khác, bằng cách trích dẫn điều gì đó làm tài liệu tham chiếu chuẩn, điều đó được coi là không thể thiếu đối với việc áp dụng Tiêu chuẩn cụ thể đó. Tuy nhiên, không giống như ISO 9001, không có tham chiếu chuẩn nào trong ISO 14001.

Phần 3: Thuật ngữ và Định nghĩa

Phần này đưa ra các thuật ngữ và định nghĩa được sử dụng trong Tiêu chuẩn có thể cần làm rõ thêm để áp dụng Tiêu chuẩn cho một tổ chức cụ thể.

Chúng được liệt kê theo thứ bậc của các khái niệm (phản ánh trình tự giới thiệu của chúng trong Tiêu chuẩn). Các điều khoản được nhóm theo tiêu đề điều khoản chính (tức là Bối cảnh của Tổ chức, Lãnh đạo, Hoạch định, v.v.). ISO/TC 207/SC 1/WG 5 đã đồng trình tự các điều khoản trong các nhóm sao cho:

 1. Các thuật ngữ chuyên ngành được trình bày liên tiếp sau hình thức chung của nó và trong phạm vi có thể.
 2. Trình bày các thuật ngữ theo thứ tự xuất hiện trong văn bản. WG5 đã chèn một “Chỉ mục thuật ngữ theo bảng chữ cái”, có thể được sửa đổi để phản ánh danh sách theo thứ tự bảng chữ cái trong ngôn ngữ khác.

Ngoài thuật ngữ hoặc định nghĩa, còn có các ghi chú nhằm cung cấp thêm thông tin và làm rõ.

Nếu phiên bản điện tử của Tiêu chuẩn như bạn đã xem , các định nghĩa sẽ được liên kết với các định nghĩa khác để có thể nhìn thấy mối quan hệ qua lại.

Các phần sau, từ điều khoản 4 đến điều khoản 10, cung cấp các yêu cầu của Tiêu chuẩn. Khi đọc Tiêu chuẩn, điều quan trọng là giống như các phiên bản ISO 14001 trước đây, từ “phải” chỉ ra các yêu cầu bắt buộc mà một tổ chức phải đáp ứng và các đánh giá viên bên ngoài, chẳng hạn như Các tổ chức chứng nhận, được yêu cầu xác minh sự phù hợp và hiệu quả.

Để hiểu rõ các điều khoản  áp dụng xem sơ đồ minh họa

he-thong-quan-ly-moi-truong-iso-14001

Phần 4: Bối cảnh của tổ chức

Đây là một khái niệm mới theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Một số tổ chức, trước khi xác định “bối cảnh” đã thực hiện “đánh giá cơ bản”, trong một số trường hợp, cung cấp hiểu biết rộng về một tổ chức trước khi tìm ra “các chi tiết cơ bản” của việc cố gắng quản lý (ở một số hình thức) các tác động môi trường.

Điều khoản này yêu cầu cần phải hiểu tổ chức và bối cảnh (4.1), trước khi xác định các bên quan tâm và hiểu nhu cầu và mong đợi của họ (4.2), đầu ra của cả 4.1 và 4.2 cho phép xác định phạm vi (4.3), sau đó cuối cùng là thiết lập hệ thống EMS (4.4):

he-thong-quan-ly-moi-truong-iso-14001

4.1 HIỂU TỔ CHỨC VÀ BỐI CẢNH TỔ CHỨC

Mục đích của xác định “Bối cảnh” là cung cấp sự hiểu biết ở mức độ cao, khái niệm về các vấn đề quan trọng có thể ảnh hưởng, tích cực hoặc tiêu cực, cách một tổ chức quản lý các trách nhiệm về môi trường của mình. Nói cách khác, đó là sự đánh giá toàn diện về các qúa trình vĩ mô (và mối quan hệ qua lại của chúng) có thể ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi một tổ chức.

Từ Phụ lục A của ISO 14001:2015, gợi ý rằng những điều sau đây cũng được đánh giá cao khi hiểu “bối cảnh”:

 • điều kiện môi trường liên quan đến khí hậu, chất lượng không khí, chất lượng nước, sử dụng đất, ô nhiễm hiện tại, nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có và đa dạng sinh học
 • hoàn cảnh văn hóa, xã hội, chính trị, luật pháp, công nghệ, kinh tế, cạnh tranh bên ngoài, nơi tổ chức hoạt động
 • đặc điểm hoặc điều kiện nội bộ của tổ chức, và khả năng

Có một số phương pháp có thể được sử dụng để xác định bối cảnh. Một cách tốt để đạt được điều này là xây dựng một ma trận đưa ra các yêu cầu của Tiêu chuẩn (và Phụ lục A), sau đó thực hiện một loạt các cuộc phỏng vấn với các nhân viên phù hợp( hoặc làm việc nhóm) để có thể khai thác kiến thức của một tổ chức. Khi thích hợp, điều này có thể được chuyển thành một báo cáo.

Lợi ích của việc này là nó cung cấp một lời giải thích mạch lạc và một tài liệu tham khảo tốt để hỗ trợ chiến lược kinh doanh hiện tại và tương lai. (Điều này cũng có thể được phản ánh khi thực hiện xem xét của lãnh đạo (Xem Phần 9 Đánh giá kết quả thực hiện bên dưới).

4.2 TÌM HIỂU NHU CẦU VÀ MONG ĐỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC BÊN CÓ QUAN TÂM  KHÁC

Trong khi thuật ngữ “các bên quan tâm” có thể không phải là mới trong ISO 14001, hầu hết các tổ chức có thể sẽ hiểu thuật ngữ “Các bên liên quan” tốt hơn. Từ sự hiểu biết về bối cảnh, tức là các vấn đề quan trọng về khái niệm hoặc vĩ mô trong tổ chức, việc xác định các bên liên quan hoặc các bên quan tâm sẽ giúp hiểu được ai có thể bị ảnh hưởng bởi các tác động môi trường của tổ chức.

Việc xác định các bên quan tâm có thể được xây dựng bằng cách tạo một “Biểu mẫu”, tức là các tướng tác bên trong và bên ngoài trong một tổ chức theo một cách nào đó:

he-thong-quan-ly-moi-truong-iso-14001

Một khi điều này đã được tạo ra thì nhu cầu và mong đợi liên quan của các bên quan tâm cần được xác định. Một lần nữa, đây chỉ có thể là một quá trình lặp đi lặp lại, liệt kê các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm, ví dụ: vì khách hàng có thể yêu cầu ISO 14001. Tuy nhiên, điều quan trọng là việc rút ra các vấn đề từ các bên quan tâm mà một tổ chức có thể coi là nghĩa vụ tuân thủ (xem sau để biết mô tả về nghĩa vụ tuân thủ).

4.3 XÁC ĐỊNH PHẠM VI EMS

Từ sự hiểu biết về bối cảnh, các bên quan tâm và nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm, phạm vi của EMS có thể được xác định. “Phạm vi” đưa ra mô tả về phạm vi và phạm vi của EMS.

Đôi khi, ở giai đoạn đầu triển khai, việc hoàn thiện phạm vi có thể gặp khó khăn vì đôi khi cần có thêm kiến thức về tổ chức thông qua việc triển khai phần còn lại của Tiêu chuẩn (đặc biệt khi xác định các khía cạnh môi trường và tác động từ các hoạt động, sản phẩm). và dịch vụ của một tổ chức).

Tuy nhiên, phạm vi nên được văn bản hóa ,dưới một số hình thức trong EMS. Khi một phạm vi đặc biệt phức tạp, có thể do một số bộ phận của doanh nghiệp không áp dụng EMS vì những lý do chính đáng, thì nên thực hiện mô tả rõ ràng trong sổ tay hướng dẫn hoặc tài liệu khác.

Là một tài liệu công khai, Tuyên bố chính sách môi trường có thể cung cấp một vị trí tốt để mô tả phạm vi. Một mô tả rõ ràng về phạm vi trong Tuyên bố chính sách có thể thông báo ngắn gọn cho người đọc về công ty, công ty làm gì và phần còn lại của chính sách liên quan đến điều gì. Tất nhiên bạn có thể chọn xác định phạm vi ở cả hai nơi nhưng nếu phạm vi thay đổi, cần xem xét tuyên bố trong chính sách môi trường

4.4 HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Phần cuối cùng trong điều khoản 4 đưa ra rằng do kết quả của điều trên, một tổ chức sau khi xác định, thực hiện và cải tiến liên tục EMS. Hệ thống quản lý môi trường cần được xác cũng như các tương tác trong hệ thống

Phần 5: Lãnh đạo

Tiêu chuẩn nêu rõ rằng quản lý cấp cao phải thể hiện khả năng lãnh đạo, cam kết và chịu trách nhiệm về “kết quả thực hiện của EMS”. Điều này điểm nhấn cho Phần 5 và toàn bộ hoạt động của hệ thống EMS.

Mức độ thành công chung và kết quả hoạt động môi trường của tổ chức sẽ phụ thuộc vào mức độ cam kết của ban lãnh đạo cao nhất trong hầu hết các khía cạnh của việc thiết lập, thực hiện và cải tiến liên tục EMS.

Các ví dụ sau đây là cách thể hiện khả năng lãnh đạo trong EMS:

 • Đảm bảo rằng các kế hoạch chiến lược của tổ chức và các mục tiêu EMS tương thích và được tích hợp trong tổ chức.
 • Cung cấp các nguồn lực phù hợp.
 • Xem xét và tích hợp các mối quan tâm về môi trường trong hoạch định và chiến lược kinh doanh.
 • Hiểu thế nào là kết quả thực hiện môi trường tốt hoặc “có vẻ giống như vậy” và sau đó phản hồi một cách thích hợp.
 • Tạo điều kiện cho văn hóa cải tiến liên tục.
 • Thông tin phù hợp giữa các bên quan tâm.

Tất nhiên, một ví dụ có khả năng “đối mặt với thực tế” về việc thể hiện khả năng lãnh đạo là Ban lãnh đạo cấp cao ký Tuyên bố Chính sách Môi trường, để nói rằng với tư cách là Nhà lãnh đạo của tổ chức, “đây là những gì chúng ta sẽ đạt được”…hoặc… “ đây là ý định của chúng tôi”. Mặc dù điều này không thể chỉ được coi là một minh chứng về khả năng lãnh đạo, nhưng nó cung cấp một khuôn khổ để các hành động như mô tả ở trên có thể được thực hiện.

Mặc dù nội dung chính của các yêu cầu về khả năng lãnh đạo nằm trong Phần 5, vì Tiêu chuẩn này mang tính toàn diện, nên có các yêu cầu về “lãnh đạo” ngụ ý khác trong các phần sau:

 • Hoạch định

Cần có sự hiểu biết phù hợp về các khía cạnh môi trường, các hành động và nghĩa vụ tuân thủ cũng như các rủi ro và cơ hội tương ứng, cần có hướng dẫn chiến lược từ Ban lãnh đạo cao nhất.

 • Hỗ trợ

Có nhiều trường hợp Ban lãnh đạo cấp cao có vai trò chỉ đạo hoặc “đăng xuất” để hỗ trợ các mục tiêu của EMS. Điều này bao gồm việc cung cấp các nguồn lực, nâng cao năng lực, đảm bảo nhận thức, thông tin hiệu quả và thông tin dạng văn bản phù hợp.

 • Vận hành

Trong nhiều trường hợp, một số biện pháp kiểm soát hoạt động và lập kế hoạch khẩn cấp cần có sự hiểu biết sâu sắc và chiến lược của Ban lãnh đạo cấp cao.

 • Đánh giá kết quả thực hiện

Lãnh đạo cấp cao cần hiểu đầu ra của kết quả đánh giá nội bộ, đo lường và giám sát và tích cực tham gia vào quá trình Xem xét của lãnh đạo.

 • Sự cải tiến

Quản lý cấp cao ảnh hưởng đến văn hóa cải tiến liên tục và có quyền cho phép cải tiến liên tục hiệu quả và cuối cùng có tiếng nói cuối cùng về cách xử lý các kết quả kém. Ví dụ: đây có thể là phê duyệt tiền cho các nguồn lực bổ sung hoặc sắp xếp lại chiến lược của tổ chức.

Phần 6: Hoạch định

Phần này đặt ra một khuôn khổ yêu cầu một tổ chức tự phân tích để xác định các khía cạnh, tác động, rủi ro và cơ hội của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của mình, sau đó quản lý kết quả của phân tích này như thế nào.

CÁC KHU VỰC,TÁC ĐỘNG, RỦI RO, CƠ HỘI VÀ NGHĨA VỤ TUÂN THỦ

Đây là một phần cơ bản của EMS, vì nếu không hiểu tác động môi trường vào các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của một tổ chức thì không thể có kế hoạch giảm thiểu, giảm nhẹ hoặc quản lý tác động môi trường.

Một cách tiếp cận tốt để hiểu tác động môi trường của một tổ chức là bắt đầu hiểu chính doanh nghiệp đó. Các hoạt động của tổ chức đã được hiểu trong việc xác định phạm vi.

Do đó, vấn đề là “phân tích lỗ hỏng ” trong các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ (qúa trình) của tổ chức.

Tập hợp thông tin này lại với nhau thành một ma trận cho phép tính nhất quán và dữ liệu được trình bày một cách logic. Nếu phù hợp, thông tin này có thể được tham chiếu đến sơ đồ vị trí của tổ chức để có thể đạt được việc tham chiếu đến vị trí thực tế.

Từ việc xác định các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ, các khía cạnh và tác động môi trường cần được xác định. Các khía cạnh môi trường được định nghĩa là “yếu tố của các hoạt động hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ của một tổ chức tương tác hoặc có thể tương tác với môi trường”.

Các tác động môi trường được định nghĩa là “sự thay đổi đối với môi trường dù là bất lợi hay có lợi, toàn bộ hay một phần do các khía cạnh môi trường của một tổ chức”. Quá trình này nên tính đến các tình huống khẩn cấp tiềm ẩn.

Ví dụ về sự tương tác của một quá trình gây ra một khía cạnh và tác động:

he-thong-quan-ly-moi-truong-iso-14001

Sau khi tạo danh sách các khía cạnh, các khía cạnh cần được “sàng lọc” để xác định khía cạnh nào có thể có ảnh hưởng đáng kể. tác động môi trường. Lý do chính để làm điều này là để tìm ra cái nào là có ảnh hưởng nhất và cần kiểm soát/quản lý hoặc cần có hành động giải quyết chúng giảm xuống mức có thể chấp nhận được.

Tiêu chuẩn nói rằng để xác định các khía cạnh môi trường, tổ chức nên sử dụng “…các tiêu chí đã được thiết lập”. Khi đánh giá khía cạnh môi trường, người ta gợi ý rằng những điều sau đây cần được xem xét:

 • Khả năng xảy ra tác động
 • Quy mô thiệt hại môi trường
 • Mức độ quan tâm của các bên quan tâm
 • Các yêu cầu về nghĩa vụ tuân thủ phù hợp (pháp lý và các yêu cầu khác).

Mỗi điều trên có thể được định lượng theo một cách nào đó và cho điểm. Khi kết thúc quá trình này, điều quan trọng là phải kiểm tra xem những gì đã được cho là khía cạnh môi trường có ý nghĩa !

he-thong-quan-ly-moi-truong-iso-14001

Để xác định các nghĩa vụ tuân thủ thích hợp và làm thế nào áp dụng cho các qúa trình của tổ chức và các khía cạnh có thể cần nhiều nghiên cứu, đặc biệt nếu tổ chức có các hoạt động có khả năng gây hại cao cho môi trường. Đây là lúc các tổ chức cần sự trợ giúp của chuyên gia.

Tuy nhiên, từ danh sách các nghĩa vụ tuân thủ, có thể có những lĩnh vực mà việc thiếu tuân thủ hoặc không tuân thủ là rủi ro đối với tổ chức và điều quan trọng là phải xác định điều này và đưa ra các kế hoạch phù hợp để đưa ra yêu cầu tuân thủ.

Từ các khía cạnh và phân tích tác động, “rủi ro” sẽ được xem xét (như được định nghĩa trong Chuẩn mực là “ảnh hưởng của tính không chắc chắn”). Tuy nhiên, cũng có thể có những cơ hội, tức là khi có một hoạt động làm phát sinh tác động môi trường đáng kể thì có thể có cơ hội để giảm tác động môi trường.

Mặc dù đây có vẻ là một quá trình chỉ được thực hiện một lần, nhưng trên thực tế, nó cần phải chủ động và phản ứng. Nó cần phải được chủ động để xác định tác động môi trường vào kế hoạch phát triển hoặc phát triển mới. Tổ chức cũng cần phải phản ứng; để xác định khi nào một qúa trình thay đổi hoặc khi nào nghĩa vụ tuân thủ thay đổi.

MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC

Tiêu chuẩn nói rằng một tổ chức phải “thiết lập các mục tiêu môi trường ở các chức năng và cấp độ liên quan có tính đến…các khía cạnh môi trường có ý nghĩa và các nghĩa vụ tuân thủ liên quan cũng như xem xét đến các rủi ro và cơ hội”.

Nếu phân tích (ở trên) đã được thực hiện một cách toàn diện, thì rõ ràng cần phải làm gì và mục tiêu cần đặt ra ở đâu để mang lại thay đổi. Tất nhiên, các mục tiêu của tổ chức không cần phải xuất phát từ phân tích trên – nhưng đó là một nơi tốt để bắt đầu!

Tiêu chuẩn đặt ra một cách rõ ràng khuôn khổ mà nó yêu cầu để đạt được các mục tiêu và một cách tốt để mô tả điều này, đáp ứng Tiêu chuẩn và có “Kế hoạch hành động” để quản lý các mục tiêu là lập một bảng các yêu cầu của Tiêu chuẩn:

Cột cuối cùng trong bảng trên – “Kết quả sẽ được đánh giá như thế nào?” là một yêu cầu thú vị đáng được xem xét. Tiêu chuẩn hướng dẫn một tổ chức cần có các chỉ số để theo dõi tiến trình đạt được các mục tiêu của mình. Mặc dù gợi ý rằng cần phải có một thước đo định lượng, nhưng việc đánh giá là định tính.

Chủ đề tổng thể về đảm bảo rằng các yêu cầu EMS được tích hợp trong các hoạt động của tổ chức theo yêu cầu của Tiêu chuẩn. Tất nhiên, các mục tiêu tốt nhất sẽ có ý nghĩa đối với Tổ chức và do đó được tích hợp vào các quá trình của tổ chức.

Phần 7: Hỗ trợ

Phần này xem xét nguồn lực, thông tin liên lạc và tài liệu của EMS. Các yêu cầu thực sự củng cố một hệ thống EMS và đảm bảo rằng nó hoạt động hiệu quả.

NGUỒN LỰC BAO GỒM NĂNG LỰC VÀ NHẬN THỨC

Để vận hành hệ thống EMS, cần có nhiều nguồn lực khác nhau, có thể bao gồm nguồn lực tài chính, kỹ năng con người, nguồn lực sản xuất và công nghệ thông tin/máy tính. Như đã xem xét trong Phần 5, “sự hỗ trợ” từ Ban lãnh đạo cấp cao là điều cần thiết, vì cuối cùng họ có quyết định triển khai hoặc đầu tư vào các nguồn lực cho hệ thống EMS.

Một tổ chức cũng phải xác định các nguồn lực chính xác mà nó yêu cầu. Là một phần của việc xác định các nguồn lực, một tổ chức cần xem xét thông tin được tạo ra trong Phần 6 để thừa nhận các rủi ro/cơ hội và các mục tiêu đã được xác định và cần triển khai các nguồn lực để giảm thiểu hoặc quản lý các rủi ro.

Thông thường, thách thức lớn nhất là cung cấp nhân sự có năng lực và hiểu biết để hỗ trợ các yêu cầu của hệ thống EMS. Điều này đặc biệt đúng khi EMS lần đầu tiên được triển khai. Việc tạo ra một kế hoạch“nhu cầu đào tạo” dựa trên năng lực hoặc nhận thức nào được yêu cầu trong đội ngũ nhân sự của tổ chức sẽ làm nổi bật khi đạt được năng lực hoặc được yêu cầu. Ví dụ, nếu đã xác định được rằng có nguy cơ tràn dầu, thì cần phải có người có năng lực và công cụ, tài liệu thích hợp để đối phó với tình huống rủi ro đó.

THÔNG TIN

Thông tin nội bộ và bên ngoài hiệu lực và hiệu quả là “chìa khóa” để vận hành hệ thống EMS. Tiêu chuẩn rất hữu ích trong việc cung cấp một khuôn khổ để mô tả quá trình trao đổi thông tin trong một tổ chức. Bằng cách chuyển bảng này thành một bảng và tham chiếu đến phân tích “các bên quan tâm” hoặc “các bên liên quan” được thực hiện trong 4.2, một “kế hoạch” truyền thông có thể được hình thành:
he-thong-quan-ly-moi-truong-iso-14001

Một lĩnh vực thường bị lãng quên là trao đổi thông tin với “những người làm công việc dưới sự kiểm soát của tổ chức”. Cần, nên đối xử với các nhà thầu hoặc các hoạt động thuê ngoài như thể họ là nhân viên “trực tiếp” và giao tiếp theo cách hiệu quả và sao cho giao tiếp là hai chiều. Bằng cách áp dụng triết lý này, nó đảm bảo rằng “những người làm việc dưới sự kiểm soát của tổ chức” có thể góp phần cải tiến liên tục.

TÀI LIỆU

Tiêu chuẩn đưa ra định hướng rõ ràng về những tài liệu tiêu chuẩn  yêu cầu.

Điều khoản

Yêu cầu thông tin dạng văn bản

4.3 Phạm vi Phạm vi phải được duy trì dưới dạng thông tin dạng văn bản và sẵn có cho các bên quan tâm
5.2 Chính sách Chính sách môi trường phải được duy trì dưới dạng thông tin dạng văn bản.
6.1.1 Yêu cầu chung Tổ chức phải duy trì thông tin dạng văn bản về:

• rủi ro và cơ hội cần giải quyết;

· • các quá trình cần thiết trong 6.1.1 đến 6.1.4, trong phạm vi cần thiết để có sự tin tưởng rằng chúng được thực hiện theo kế hoạch.

6.1.2 Các khía cạnh môi trường Tổ chức phải duy trì thông tin dạng văn bản về:

• các khía cạnh môi trường và tác động môi trường liên quan;

• tiêu chí được sử dụng để xác định các khía cạnh môi trường có ý nghĩa;

·        • các khía cạnh môi trường có ý nghĩa

6.1.3 Nghĩa vụ tuân thủ Tổ chức phải duy trì thông tin dạng văn bản về các nghĩa vụ tuân thủ của mình.
6.2.1 Mục tiêu môi trường Tổ chức phải lưu giữ thông tin dạng văn bản về các mục tiêu môi trường.
7.2 Năng lực Tổ chức phải lưu giữ thông tin dạng văn bản thích hợp làm bằng chứng về năng lực.
7.4.1 Thông tin Tổ chức phải lưu giữ thông tin dạng văn bản làm bằng chứng về các trao đổi thông tin của mình, khi thích hợp.
7.5.1 Thông tin dạng văn bản, yêu cầu chung Hệ thống quản lý môi trường của tổ chức phải bao gồm: a) thông tin dạng văn bản theo yêu cầu của tiêu chuẩn này; b) thông tin dạng văn bản được tổ chức xác định là cần thiết cho hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường.

LƯU Ý: Mức độ thông tin dạng văn bản đối với hệ thống quản lý môi trường có thể khác nhau giữa các tổ chức do:

• quy mô của tổ chức và loại hình hoạt động, quy trình, sản phẩm và dịch vụ của tổ chức;

• nhu cầu chứng minh việc thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ của mình

• sự phức tạp của các quy trình và sự tương tác của chúng;

·• năng lực của con người.

8.1 Vận hành và kiểm soát Tổ chức phải duy trì thông tin dạng văn bản ở mức độ cần thiết để tin tưởng rằng các quá trình đã được thực hiện theo kế hoạch.
8.2 Chuẩn bị ứng phó tình huống khẩn cấp Tổ chức phải duy trì thông tin dạng văn bản ở mức độ cần thiết để tin tưởng rằng (các) quá trình được thực hiện theo hoạch định.
9.1.1 Theo dõi đo lường phân tích và đánh giá Tổ chức phải lưu giữ thông tin dạng văn bản
9.1.2 Đánh giá tuân thủ Tổ chức phải lưu giữ thông tin dạng văn bản làm bằng chứng về (các) kết quả đánh giá sự tuân thủ.
9.2.2 (Internal audit programme) Tổ chức phải lưu giữ thông tin dạng văn bản làm bằng chứng về việc thực hiện chương trình đánh giá và kết quả đánh giá.
9.3 (Management review) Tổ chức phải lưu giữ thông tin dạng văn bản làm bằng chứng về kết quả xem xét của lãnh đạo.
10.1 (Non-conformity and corrective action) Tổ chức phải lưu giữ thông tin dạng văn bản làm bằng chứng về:

• bản chất của sự không phù hợp và mọi hành động tiếp theo được thực hiện;

·        • kết quả của bất kỳ hành động khắc phục nào.

Sau những yêu cầu bắt buộc này, tổ chức sẽ quyết định xem có yêu cầu thêm tài liệu hay không. ISO 14001 nói rằng tổ chức nên xác định tài liệu phù hợp “là cần thiết cho hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường”.

Do đó, tổ chức phải quyết định khi nào và ở đâu họ cần tài liệu và tất nhiên tài liệu đó phải ở dạng nào, cho dù đó là quy trình, lưu đồ hay một số cách khác để mô tả và quản lý cách thức thực hiện một quy trình cụ thể. ngoài.

Khi thông tin dạng văn bản được tạo ra thì nó cần được tạo ra, cập nhật và kiểm soát một cách nhất quán. Một tổ chức nên tìm cách thực hiện điều này theo cách đơn giản nhất có thể khi mức độ phức tạp càng cao – thì càng có thể xảy ra sai sót! Tối thiểu, mỗi tài liệu phải có số phiên bản, ngày tháng và số trang.

Phần 8: Vận hành

Một trong những nền tảng của Tiêu chuẩn là giảm thiểu, quản lý và kiểm soát tác động môi trường của tổ chức và đó là lý do tại sao việc thiết kế, triển khai và cải tiến liên tục cách thức diễn ra các quy trình hoặc hoạt động là điều cần thiết để có một EMS hiệu quả.

LẬP KẾ HOẠCH VÀ KIỂM SOÁT VẬN HÀNH

Mức độ kiểm soát hoạt động sẽ phụ thuộc vào các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của tổ chức và các nghĩa vụ tuân thủ cụ thể. Cũng được đưa vào yếu tố này là phân tích được mô tả trước đó để xác định các khía cạnh môi trường có ý nghĩa. Một tổ chức muốn xem xét việc kiểm soát các khía cạnh môi trường có ý nghĩa của mình ở mức tối thiểu để chúng không gia tăng về mức độ (hoặc có khả năng gây ô nhiễm). Điều này có thể được thực hiện bằng cách viết một thủ tục và đảm bảo rằng mọi người đều có năng lực.

Kiểm soát hoạt động và năng lực đi đôi với nhau và bất kỳ hình thức kiểm soát hoạt động nào cần những người điều hành trong qúa trình đó,để có thể thực hiện nó một cách hiệu quả.

Có nhiều loại kiểm soát vận hành khác nhau, bao gồm:

 • Công nghệ điện tử hoặc cơ khí để giảm khí thải
 • Các chương trình bảo trì phòng ngừa định kỳ để giảm hao mòn và hư hỏng thiết bị
 • Giám sát và quan sát hoạt động của thiết bị
 • Thủ tục
 • Dấu hiệu
 • Sổ nhật ký
 • Kiểm tra danh sách
 • Lưu đồ

Kiểm soát vận hành cũng nên bao gồm những hoạt động được thuê ngoài. Tiêu chuẩn thừa nhận rằng trong một số trường hợp, tổ chức sẽ có thể kiểm soát các hoạt động thuê ngoài, ví dụ: khi nói rằng một nhà thầu đang làm việc trực tiếp tại địa điểm của tổ chức nhưng trong một số trường hợp, ảnh hưởng của tổ chức sẽ bị hạn chế.

Khi đưa ra yêu cầu kiểm soát vận hành, ISO 14001 tuyên bố rằng một tổ chức nên có “đánh giá theo quan điểm vòng đời”. Quan điểm vòng đời bao gồm việc xem xét các khía cạnh môi trường của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của tổ chức mà tổ chức có thể kiểm soát hoặc tác động.

Các giai đoạn điển hình trong quan điểm vòng đời bao gồm mua nguyên liệu thô, thiết kế, sản xuất, vận chuyển/giao hàng, sử dụng, xử lý khi hết vòng đời và thải bỏ cuối cùng. Tổ chức cần xem xét các giai đoạn đó, từ góc độ kiểm soát hoạt động, trong vòng đời mà tổ chức có quyền kiểm soát hoặc ảnh hưởng lớn nhất vì những giai đoạn này có thể mang lại cơ hội lớn nhất để giảm sử dụng nguồn lực và giảm thiểu ô nhiễm hoặc chất thải.

Tiêu chuẩn cũng nêu rõ, cần có tài liệu liên quan và thích hợp

“Tổ chức phải duy trì thông tin dạng văn bản ở mức độ cần thiết để tin tưởng rằng các quá trình đã được thực hiện theo kế hoạch.” Bản thân điều này là một lời kêu gọi xem xét đối với tổ chức nhưng là một điều quan trọng cần thực hiện để đảm bảo rằng EMS không bị quá tải với “thủ tục giấy tờ” không hiệu quả.

SỰ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

Lập kế hoạch cho các sự kiện bất ngờ là một nguyên tắc tổ chức toàn diện tốt. Trong ISO 14001, phân tích các khía cạnh và tác động sẽ làm nổi bật các tình huống khẩn cấp tiềm ẩn có thể xảy ra tác động tiêu cực đến môi trường. Do đó, tùy thuộc vào tổ chức để xác định các kế hoạch có thể được thực hiện để tránh hoặc giảm thiểu thiệt hại về môi trường.

Chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp điển hình bao gồm hiểu rõ về những gì có thể xảy ra và sau đó là các biện pháp để giảm thiểu tác động. Một ví dụ điển hình là trong phân tích các khía cạnh và tác động, một hoạt động cụ thể có thể được xác định là có khả năng gây tràn.

Chuẩn bị khẩn cấp biết phải làm gì nếu có sự cố tràn; những người có năng lực (có kinh nghiệm/đào tạo phù hợp) trong việc xử lý sự cố tràn dầu; có thiết bị phù hợp e.g. bộ dụng cụ chống tràn và đã có một thử nghiệm (nếu có thể) để đảm bảo rằng quy trình sẽ hoạt động! Theo thông lệ tốt nhất, cũng nên có quy trình nếu xảy ra tình huống khẩn cấp thì tiến hành diễn tập, để nếu phù hợp, quy trình cấp cứu có thể được cải thiện.

Một lần nữa, Tiêu chuẩn nói rằng thông tin dạng văn bản chỉ được yêu cầu trong phạm vi cần thiết để tạo niềm tin rằng quá trình chuẩn bị và ứng phó với trường hợp khẩn cấp được thực hiện.

Phần 9: Đánh giá kết quả thực hiện

Đánh giá kết quả thực hiện bao gồm; đo lường và đánh giá một hệ thống EMS để đảm bảo rằng nó có hiệu quả và giúp cải tiến liên tục.

GIÁM SÁT, ĐO LƯỜNG, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ

Tổ chức cần kiểm tra, xem xét, đánh giá và quan sát các hoạt động đã hoạch định của mình để đảm bảo rằng chúng đang diễn ra như dự kiến. Một tổ chức phải đảm bảo rằng họ đã xác định các qúa trình phù hợp để có thể đánh giá mức độ hiệu quả của chúng. Giám sát thường chỉ ra một quy trình hoặc các quy trình có thể kiểm tra xem điều gì đó đang xảy ra như dự kiến hoặc theo kế hoạch.

Ví dụ, một quy trình giám sát có thể bao gồm việc kiểm tra tình trạng vệ sinh tốt với tần suất chẳng hạn một lần một tuần. Đo lường có xu hướng có nghĩa là quy mô hoặc độ lớn của một quá trình cụ thể được đo lường tức là được tính toán với việc gán một giá trị số. Loại đo lường và giám sát sẽ khác nhau giữa các tổ chức.

Trong các tổ chức sử dụng nhiều năng lượng, lượng điện, khí đốt và sản lượng carbon dioxide liên quan có thể rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh. Trong các tổ chức khác, lượng nước xử lý được được sử dụng có thể phù hợp hơn. Trong môi trường hành chính, mỗi người tiêu thụ bao nhiêu giấy có thể là một chỉ số thích hợp. Tùy thuộc vào tổ chức cụ thể để quyết định.

Ngoài ra, bất kỳ thiết bị nào được sử dụng để xác định “chỉ số” đo lường đều phải được hiệu chuẩn để đạt được mức độ tin cậy cao rằng các con số thực sự phản ánh đúng sự thật.

Tiêu chuẩn cũng yêu cầu một tổ chức xác định một quy trình để “đánh giá việc thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ của mình”. Khi làm như vậy, tổ chức phải:

 • xác định tần suất đánh giá việc tuân thủ;
 • đánh giá sự tuân thủ và hành động nếu cần;
 • duy trì kiến thức và hiểu biết về tình trạng tuân thủ của nó.

Trên thực tế, điều này có nghĩa là tham khảo danh sách các nghĩa vụ tuân thủ (xem Phần 6) và xác định xem có đạt được sự tuân thủ hay không. Trong nhiều tổ chức, điều này sẽ đòi hỏi phải có “(các) cuộc đánh giá”, có thể hàng năm hoặc nhiều hơn tùy thuộc vào loại hình tổ chức để xác định rằng các yêu cầu pháp lý cụ thể và các yêu cầu khác đang được đáp ứng cho mỗi và mọi hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ.

Kết quả của cuộc đánh giá như vậy sẽ thiết lập “trạng thái tuân thủ”. Nếu điều này có thể được chuyển thành biểu đồ, để một tổ chức có thể thấy tỷ lệ phần trăm tuân thủ của họ, thì điều này có thể rất hiệu quả trong việc kích thích sự thay đổi. Điều này có thể dẫn đến ngăn ngừa rủi ro do vi phạm luật môi trường.

​ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Cơ bản để cải tiến liên tục và một hệ thống EMS năng độngcần  một qúa trình đánh giá nội bộ hiệu quả. Kỳ vọng về đánh giá nội bộ của các tổ chức nên nhằm xác định xem kết quả hoạt động của tổ chức có phù hợp với:

 • yêu cầu riêng của tổ chức
 • các yêu cầu của ISO 14001:2015

Do đó, một tổ chức cần kiểm tra “chúng ta đang làm gì – những gì chúng ta nói là chúng ta đang làm?” Để thực hiện đánh giá nội bộ một cách hiệu quả, đánh giá viên nên sử dụng các hướng dẫn của ISO 19011:2011 để đánh giá hệ thống quản lý. Điều này thiết lập cần thiết lập một kế hoạch để thực hiện một cuộc đánh giá và phải là một phần của các yêu cầu về năng lực của đánh giá viên nội bộ.

Một cuộc đánh giá nên kiểm tra xem một tổ chức có đáp ứng các yêu cầu của ISO 14001 hay không. Một số tổ chức lầm tưởng rằng điều này có thể được thực hiện như một phần của hoạt động chứng nhận mà các công ty chứng nhận thực hiện.

Đây không phải là trường hợp; một tổ chức cần xác định, thông qua đánh giá nội bộ, rằng họ đang đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn (với tần suất phù hợp). Nhiều tổ chức thực hiện loại đánh giá này hàng năm và làm như vậy bằng cách biến Tiêu chuẩn thành một bảng câu hỏi và sau đó xem xét từng phần của EMS một cách có hệ thống để xác định xem yêu cầu cụ thể trong Tiêu chuẩn có được đáp ứng hay không.

Theo cách tương tự để đánh giá các nghĩa vụ tuân thủ, khi điều này được chuyển thành việc tuân thủ (với Tiêu chuẩn), đây có thể là một cách hiệu quả để chứng minh kết quả thực hiện .

Như đã giải thích trước đây, nguyên tắc lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và hành động vốn có trong ISO 14001:2015. Điều này cũng đúng trong phần này. Tiêu chuẩn yêu cầu tổ chức cung cấp thông tin dạng văn bản làm bằng chứng về việc thực hiện chương trình đánh giá và kết quả đánh giá.

Một chương trình đánh giá ở dạng đơn giản nhất đặt ra khi nào và cái gì sẽ được thực hiện trong một khoảng thời gian. Các tổ chức có thể có các chương trình bao gồm nhiều năm (hoặc có thể là một chu kỳ chứng nhận) nhưng theo gợi ý, tối thiểu nên tạo ra một chương trình bao gồm 12 tháng.

Chuẩn mực cũng nói rằng đánh giá viên khi tiến hành đánh giá đảm bảo tính khách quan và công bằng của quá trình đánh giá. Điều này đôi khi vốn đã khó khăn vì các đánh giá viên nội bộ có mối quan hệ mật thiết với tổ chức được đánh giá. Tuy nhiên, nên cố gắng hướng dẫn hợp lý để đánh giá viên nội bộ không đánh giá công việc của chính mình.

Khi một cuộc đánh giá đã được thực hiện và kết quả của cuộc đánh giá đó được tạo ra (ở dạng tài liệu, ví dụ: báo cáo đánh giá), điều quan trọng là chúng phải được truyền đạt một cách hiệu quả tới các bên liên quan thích hợp bao gồm cả lãnh đạo.

Một số tổ chức hoạt động, tốt nhất đảm bảo rằng các kết quả (có thể bao gồm sự không phù hợp – xem phần 10 bên dưới) cũng được đưa vào “xem xét lãnh đạo”. Điều này là quan trọng, đặc biệt khi một cuộc đánh giá đã phát hiện ra những thiếu sót trong hệ thống và các nguồn lực là cần thiết để khắc phục.

XEM XÉT LÃNH ĐẠO

Sau khi đánh giá nội bộ nên tổ chức xem xét lãnh đạo. Việc xem xét của lãnh đạo phải được thực hiện bởi Quản lý cấp cao và về cơ bản phải dựa trên đầu vào thực tế (do hệ thống tạo ra) để đưa ra các khuyến nghị và cải tiến trong tương lai (đầu ra).

Tiêu chuẩn này rất hữu ích trong việc cung cấp khuôn khổ về những gì mà một cuộc xem xét của lãnh đạo cần đòi hỏi và đề xuất rằng các tiêu đề này được sử dụng trong thông tin dạng văn bản:

Lưu ý: các nhận xét về từng phần đã được đưa vào để cung cấp hướng dẫn khi thực hiện xem xét của lãnh đạo.

Nội dung xem xét theo yêu cầu ISO 14001:2015  Vấn đề xem xét khuyến nghị
a. Tình trạng của cuộc họp xem xét lần trước Đây phải là bản tóm tắt các hành động xem xét của lãnh đạo trước đó đã được thực hiện hay không được thực hiện ở mức độ nào và lý do tại sao. Một số tổ chức thực hiện bảng so sánh.
b. Các thay đổi  
1. các vấn đề bên ngoài và nội bộ có liên quan đến hệ thống quản lý môi trường; Đây là phần đánh giá bối cảnh được trình bày chi tiết trong phần 4. Những thay đổi liên quan đến các vấn đề bên ngoài và bên trong cần được giải thích.
2. nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm, bao gồm các nghĩa vụ tuân thủ; Một lần nữa, đây là đánh giá về đánh giá bối cảnh được nêu chi tiết trong phần 4. Những thay đổi liên quan đến nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm, bao gồm cả nghĩa vụ tuân thủ sẽ cần được lưu ý.
3. Các khía cạnh môi trường có ý nghĩa Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với khía cạnh môi trường có ý nghĩa thì chúng cần được giải thích. Tất nhiên, điều này sẽ phụ thuộc vào thực tế nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với các quy trình.
4. các rủi ro và cơ hội Nếu có bất kỳ sự khác biệt hoặc thay đổi nào đối với các rủi ro trong EMS thì những điều này cần được lưu ý và giải thích. Bất kỳ cơ hội nào cũng nên được đưa ra mặc dù điều này có thể được đưa ra trong phần g) bên dưới.
cmức độ đạt được các mục tiêu môi trường; Cần tiến hành rà soát xem các mục tiêu môi trường đã đạt được chưa. Chúng tôi đề xuất rằng việc xây dựng một bảng thể hiện mức độ thực hiện mục tiêu được đưa vào trong Xem xét của lãnh đạo. Điều này sẽ cho phép xem xét hiệu quả và mức độ cải tiến liên tục đạt được.
d. thông tin về kết quả hoạt động môi trường của tổ chức, bao gồm các xu hướng về:  
1. Sự không phù hợp và hành động khắc phục Đây phải là một đánh giá về sự không phù hợp và các hành động khắc phục đã diễn ra kể từ lần xem xét lãnh đạo cuối cùng. Nếu đã có những xu hướng cụ thể trong hành động khắc phục hoặc sự không phù hợp thì chúng phải được đưa ra vì có thể cần đưa ra các quyết định để giảm thiểu sự cố xảy ra.
2. Kết quả theo dõi và đo lường Như đã trình bày chi tiết trước đó trong phần này, một mô tả nên được tạo ra để xác định xem việc theo dõi và đo lường được thực hiện có đáp ứng mong đợi của tổ chức hay không. Trường hợp thông tin được cung cấp cho thấy hoạt động kém hiệu quả thì quá trình Xem xét của lãnh đạo có thể kích hoạt thay đổi.
3. thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ của mình; Việc một tổ chức có đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ của mình hay không là điều cơ bản đối với EMS. Để đáp ứng phần này của Tiêu chuẩn, có thể đơn giản như nói rằng tổ chức đang “đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ của mình”. Tuy nhiên, nếu một tổ chức đã quyết định mô tả (như chi tiết ở trên) một biểu đồ tròn để hiển thị “trạng thái tuân thủ” thì việc chèn biểu đồ này vào thông tin dạng văn bản sẽ đáp ứng yêu cầu này. Ở mức độ thực tế, nếu một nghĩa vụ tuân thủ cụ thể tỏ ra khó tuân thủ thì điều này cũng cần được làm nổi bật.
4. kết quả đánh giá Kết quả của các cuộc đánh giá được thực hiện kể từ cuộc Xem xét của Lãnh đạo trước đó phải được đánh giá. Để giải quyết vấn đề này một cách toàn diện, cần bao gồm cả đánh giá nội bộ và bên ngoài. Độ sâu mà việc này được thực hiện sẽ khác nhau giữa các tổ chức và số lượng đánh giá viên thực hiện.
e. sự đầy đủ của các nguồn lực; Cần đánh giá xem liệu các nguồn lực có đủ để thực hiện hệ thống EMS hay các nguồn lực để thực hiện quy trình riêng lẻ hay không. Rất thường “Quản lý cấp cao” cần được thông báo về sự không phù hợp của các nguồn lực (dưới bất kỳ hình thức nào) để có thể kích động sự thay đổi.
f. (các) thông tin liên lạc có liên quan từ các bên quan tâm, bao gồm cả các khiếu nại; Có thể đã có nhận xét, khiếu nại hoặc thông tin liên lạc khác từ các bên quan tâm. Bằng cách xem xét chúng, điều này có thể đưa ra một viễn cảnh bên ngoài về việc EMS đang hoạt động tốt như thế nào. Nếu có một vấn đề cụ thể cần giải quyết đã được nhấn mạnh bởi một bên quan tâm thì “Ban quản lý cấp cao” có thể cần hỗ trợ để giải quyết vấn đề đó.
g. cơ hội cải tiến liên tục. Các cơ hội để cải tiến liên tục, Xem xét của Lãnh đạo mặc dù bất kỳ cơ hội nào khác để cải thiện kết quả hoạt động môi trường cũng cần được phản ánh.

Sau khi xem xét, Tiêu chuẩn yêu cầu các “đầu ra” sau:

Đầu ra của việc xem xét lãnh đạo gồm  
kết luận về sự phù hợp, đầy đủ và hiệu lực liên tục của hệ thống quản lý môi trường; Đây phải là một đánh giá trên phạm vi rộng liệu EMS có phù hợp, đầy đủ và hiệu quả hay không.
các quyết định liên quan đến các cơ hội cải tiến liên tục; Điều này có thể bao gồm các thay đổi đối với toàn bộ EMS hoặc các phần cụ thể của EMS.
các quyết định liên quan đến bất kỳ nhu cầu thay đổi nào đối với hệ thống quản lý môi trường, bao gồm cả nguồn lực; Từ đánh giá ở trên, rõ ràng cần đưa ra quyết định gì
hành động, nếu cần, khi các mục tiêu môi trường chưa đạt được; Khi các mục tiêu môi trường không đạt được, các quyết định cho dù chúng quá khó khăn hay liệu chúng có thể không đạt được vì những lý do chính đáng cụ thể hay không cần phải được đưa ra khi thích hợp..
Cơ hội cải tiến cơ hội để cải tiến, tích hợp của hệ thống quản lý môi trường với các quá trình kinh doanh khác, nếu cần.
bất kỳ ảnh hưởng, thay đổi nào đối với định hướng chiến lược của tổ chức. Cuối cùng, thực sự với tư cách là “người quản lý hệ thống”, một tổ chức nên cung cấp liệu có bất kỳ tác động nào đối với định hướng chiến lược hay không. Điều này có thể có phạm vi rất xa trong việc tổ chức lại hoạt động kinh doanh để bảo vệ môi trường tốt hơn hoặc có thể loại bỏ một quy trình được cho là đặc biệt gây hại cho môi trường.

Phần 10: Cải tiến

Phần này tập hợp các nguyên tắc cơ bản để đạt được cải tiến liên tục, tức là:

 • Các mục trong phần 9 liên quan đến kết quả phân tích và đánh giá hoạt động môi trường, đánh giá tuân thủ, đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo
 • Sự không phù hợp và hành động khắc phục.

Nếu EMS được thiết kế tốt, các cơ hội cải tiến liên tục sẽ xuất hiện, được nắm bắt và hành động kịp thời. Chìa khóa cho điều này là kéo theo các hành động mang lại sự cải tiến liên tục. Một số tổ chức sử dụng khung chương trình môi trường của họ để quản lý các hành động cải tiến liên tục của họ và để chúng có thể được xem xét thích hợp.

SỰ KHÔNG TUÂN THỦ VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC

Quá trình đánh giá, trong khi đánh giá hoạt động của một tổ chức, có thể dẫn đến sự không phù hợp và dẫn đến các hành động khắc phục.

Sự không phù hợp có thể xảy ra trong một tổ chức bất cứ lúc nào trong khi thực hiện các quy trình của tổ chức. Một phương pháp để nắm bắt, quản lý và giải quyết cần phải được thực hiện và Tiêu chuẩn yêu cầu những điều sau:

 • Phản ứng với sự không phù hợp và, nếu có:
 • hành động để kiểm soát và sửa chữa nó;
 • giải quyết hậu quả, bao gồm giảm thiểu tác động xấu đến môi trường;
 • Đánh giá nhu cầu hành động để loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp, để nó không tái diễn hoặc xảy ra ở nơi khác, bằng cách:
 1. xem xét sự không phù hợp;
 2. xác định nguyên nhân của sự không phù hợp;
 3. xác định xem có tồn tại hoặc có khả năng xảy ra sự không phù hợp tương tự hay không;
 • Thực hiện mọi hành động cần thiết;
 • Xem xét hiệu quả của bất kỳ hành động khắc phục nào được thực hiện;
 • Thực hiện các thay đổi đối với hệ thống quản lý môi trường nếu cần thiết”.

Tiêu chuẩn nói rằng quá trình này nên là thông tin dạng văn bản. Có nhiều cách khác nhau để đạt được điều này nhưng thông thường cách này bao gồm “Yêu cầu hành động khắc phục” (CAR) cho từng hành động khắc phục và “nhật ký” cần thiết để ghi lại và quản lý CAR. Điều này đặc biệt hữu ích khi có nhiều hành động khắc phục được nêu ra.

“Nhật ký” có thể đơn giản như:

he-thong-quan-ly-moi-truong-iso-14001

CẢI TIẾN LIÊN TỤC

Tiêu chuẩn nói rằng:

“Tổ chức phải cải tiến liên tục tính phù hợp, thỏa đáng và hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường để nâng cao kết quả hoạt động môi trường.”

Trong thực tế, nếu tất cả các phần trên được thiết lập và thực hiện thì cải tiến liên tục sẽ xảy ra.

Nguồn ISO.org

Tận dụng tối đa hệ thống quản lý của bạn

Các góp ý hàng đầu để tận dụng tối đa hệ thống quản lý môi trường của bạn:

 1. Để có một EMS hiệu quả, hãy đảm bảo rằng “Lãnh đạo cao nhất” cam kết thành lập, thực hiện và cải tiến liên tục.
 2. Sử dụng Tiêu chuẩn để giúp đưa quản lý môi trường vào khuôn thích hợp.
 3. Sử dụng “Bối cảnh” để hiểu các tác động môi trường ảnh hưởng đến tổ chức và cách tổ chức ảnh hưởng đến môi trường ở cấp độ vĩ mô.
 4. Tích hợp EMS vào các qúa trình làm việc của bạn
 5. Hãy sẵn sàng linh hoạt trong cách tiếp cận để đạt được kết quả EMS của bạn.
 6. Sử dụng dữ liệu được thu thập thông qua EMS của bạn để xem liệu bạn có đang cải thiện hay không.
 7. Sử dụng Tiêu chuẩn ISO 14001 như một phương tiện để thiết kế EMS của bạn.
 8. Có một phương pháp mạnh mẽ để đánh giá các khía cạnh, tác động, rủi ro và cơ hội vì đây là nền tảng của EMS.
 9. Đảm bảo bạn có sẵn một quy trình tốt để xác định và đánh giá các nghĩa vụ tuân thủ của mình.
 10. Sử dụng EMS để cung cấp cách tiếp cận bền vững cho các quy trình làm việc của tổ chức.
 11. Xem đánh giá như một thước đo và phương tiện để cải thiện hiệu quả hoạt động.
 12. Sử dụng đánh giá của ban lãnh đạo để đưa ra định hướng chiến lược. ]Nhận Free Báo giá tư vấn chứng nhận ISO 14001:2015

Liên hệ với chúng tôi để bắt đầu quá trình chứng nhận của bạn:

Hotline: 090 3376 569
Email: dqscenter@gmail.com 
Công ty DQS CENTER
Địa chỉ: Số 617, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3, TP HCM

Website : https://tuvanisovietnam.com

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *