TƯ VẤN THỰC HIỆN ISO 22000

 

Tư vấn thực hiên ISO 22000, Các bước thực hiện ISO 22000:2018, Các giai đoạn và yêu cầu cốt lõi; ISO 22000 giúp các tổ chức giảm thiểu rủi ro về thực phẩm và cải thiện kết quả thực hiện, vì nó liên quan đến an toàn thực phẩm.

 

Hỗ trợ tư vấn chứng nhận ISO 22000 liên hệ DQSCenter : 08 1275 3919 dqscenter@gmail.com

TƯ VẤN ISO 22000, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN, LỢI ÍCH VIỆC THỰC HIỆN

Việc thực hiện các yêu cầu tiêu chuẩn này, cung cấp một khuôn khổ giúp doanh nhiệp sử dụng để phát triển hệ thống an toàn thực phẩm (FSMS), một cách tiếp cận có hệ thống để giải quyết các vấn đề an toàn thực phẩm. Việc tuân thủ ISO 22000 mang lại các lợi ích như:

Tiêu chuẩn này giúp các tổ chức giảm thiểu rủi ro về an toàn thực phẩm và cải thiện kết quả thực hiện

Giảm thiểu rủi ro thực phẩm dẫn đến kết quả an toàn và sức khỏe tốt hơn cho khách hàng, những người dùng khác, nhân viên và những người khác có thể tiếp xúc với thực phẩm.

CẢI THIỆN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

Có hệ thống FSMS giúp bạn cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng một cách đáng tin cậy

GIÚP ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU QUY ĐỊNH

Việc tuân thủ các yêu cầu quy định là bắt buộc để đạt được chứng nhận ISO 22000. Việc thực hiện hệ thống FSMS giúp các công ty đáp ứng các yêu cầu này và hiểu cách chúng tác động đến tổ chức và khách hàng của mình.

GIÚP ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHUẨN VÀ HƯỚNG DẪN KHÁC

ISO 22000 liên kết với nhiều tiêu chuẩn và hướng dẫn quốc tế khác và có thể giúp các tổ chức đáp ứng các yêu cầu của các hệ thống này.

NÂNG CAO TÍNH MINH BẠCH

ISO 22000 giúp các tổ chức cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm của mình và đạt được sự minh bạch hơn trong hoạt động.

CẢI THIỆN ỨNG PHÓ VỚI RỦI RO

Việc áp dụng và thực hiện hệ thống FSMS có thể giúp các tổ chức phản ứng nhanh hơn và hiệu quả hơn đối với các vấn đề có thể ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm, giúp tổ chức ngăn chặn các mối nguy tiềm ẩn trước khi nó xảy ra.

GIẢM THỜI GIAN TRUY VẾT

Nếu mối nguy an toàn thực phẩm xảy ra, hệ thống FSMS giúp các tổ chức giảm thời gian cần thiết để điều tra bất kỳ vi phạm an toàn thực phẩm nào, giải quyết vấn đề nhanh hơn.

Bản thân tiêu chuẩn này cũng cung cấp một số lợi thế so với các hệ thống khác:

CẤU TRÚC ĐỒNG NHẤT

Cấu trúc của ISO 22000 tương tự như cấu trúc của các tiêu chuẩn quốc tế khác. Nó được thiết kế để tích hợp liền mạch với các hệ thống quản lý ISO khác, chẳng hạn như  ISO 9001, ISO 45001 và ISO 14001.

CÔNG NHẬN TOÀN CẦU

ISO 22000 là một tiêu chuẩn nổi tiếng được quốc tế công nhận. Việc lấy Chứng nhận này sẽ cải thiện uy tín của một tổ chức với khách hàng, nhà cung cấp, nhà đầu tư, tổ chức chính phủ và các bên quan tâm, liên quan khác trên toàn thế giới.

TĂNG CƠ HỘI KINH DOANH

Chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế như  ISO 22000 mở ra cánh cửa cho doanh nghiệp. Một số tổ chức yêu cầu công ty có giấy chứng nhận trước khi họ phê duyệt chấp nhận  hoặc làm việc với một công ty.

Thay đổi cấu trúc trên ISO 22000: Cấu trúc SL

ISO 22000, cũng như các tiêu chuẩn quốc tế khác được sửa đổi gần đây như ISO 9001 và ISO 14001, đã áp dụng cấu trúc Cấu trúc SL trong lần sửa đổi năm 2018.

Cấu trúc SL ban đầu được phê duyệt vào năm 2012. Phần này theo  ISO/IEC mô tả cấu trúc chung của tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO, trong đó phải tập trung vào các tiêu chuẩn mới hoặc cập nhật khi phát triển các yêu cầu liên quan.

Trước khi áp dụng cấu trúc SL, có nhiều điểm khác biệt giữa cấu trúc, điều khoản, yêu cầu, thuật ngữ và định nghĩa được sử dụng trong các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý khác nhau . Điều này gây khó khăn cho các tổ chức trong việc tích hợp việc thực hiện và quản lý nhiều tiêu chuẩn; Môi trường, Chất lượng, An toàn – Sức và An toàn thực phẩm là một trong những vấn đề phổ biến nhất. Do đó, cấu trúc này cố gắng loại bỏ sự nhầm lẫn, trùng lặp và xung đột từ các cách hiểu khác nhau về tiêu chuẩn hệ thống quản lý.

CẤU TRÚC CẤP CAO (Tư vấn thực hiện ISO 22000)

Phụ lục SL bao gồm 10 điều khoản cốt lõi:

1 Phạm vi

2 Tài liệu viện dẫn

3.Thuật ngữ và định nghĩa

4.Bối cảnh của tổ chức

5.Lãnh đạo

6.Hoạch định

7.Hỗ trợ

8.Vận hành

9.Đánh giá kết quả thực hiện

10.Cải tiến

Trong số các điều khoản này, các thuật ngữ chung và định nghĩa cốt lõi không thể thay đổi. Các yêu cầu có thể không bị xóa hoặc thay đổi, tuy nhiên các yêu cầu về nguyên tắc riêng và khuyến nghị được thêm vào.

Tất cả các hệ thống quản lý đều yêu cầu xem xét bối cảnh của tổ chức (thêm về điều này trong phần 4); trong trường hợp này là an toàn thực phẩm và phù hợp với định hướng chiến lược của tổ chức; một chính sách được lập thành văn bản để hỗ trợ hệ thống quản lý và các mục tiêu của nó; đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo. Khi có nhiều hệ thống quản lý, nhiều yếu tố trong số này có thể được kết hợp, để giải quyết nhiều hơn trong tiêu chuẩn.

Ngoài ra, ISO 22000:2018 cũng đã đưa ra phần giới thiệu cụ thể và các phụ lục-:

1. Giới thiệu

0,1. Tổng quan

0,2. Nguyên tắc hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS)

0,3. Phương pháp tiếp cận theo quá trình

0.3.1. Tổng quát

0.3.2. Chu trình hoạch định-thực hiện-kiểm tra-hành động cải tiến

0.3.3. Tư duy dựa trên rủi ro

0.3.3.1. Tổng quát

0.3..3.2. Quản lý nguy cơ của  tổ chức

0.3.3.3. Phân tích mối nguy – Các qui trình vận hành

0.3.3.4. Mối quan hệ với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác

Phụ lục A So sánh  giữa CODEX HACCP và tài liệu này

Phụ lục B So sánh giữa tiêu chuẩn này và ISO 22000:2005

TƯ DUY DỰA TRÊN QUÁ TRÌNH

Một quy trình là sự chuyển đổi đầu vào thành đầu ra, diễn ra như một chuỗi các bước hoặc hoạt động dẫn đến (các) mục tiêu đã hoạch định. Thường thì đầu ra của một quá trình này trở thành đầu vào của một quá trình tiếp theo khác. Rất ít quá trình hoạt động tách biệt với bất kỳ quá trình nào khác.

“Quá trình/Process: tập hợp các hoạt động có liên quan hoặc tương tác lẫn nhau để biến đầu vào thành đầu ra”

– Thuật ngữ và định nghĩa của ISO 22000:2018

Ngay cả khi đánh giá cũng có cách tiếp cận theo quy trình. Nó bắt đầu với việc xác định phạm vi và tiêu chí, thiết lập một quá trình hành động rõ ràng để đạt được kết quả và có đầu ra xác định (báo cáo đánh giá). Sử dụng phương pháp tiếp cận theo quá trình để đánh giá cũng đảm bảo thời gian và kỹ năng chính xác được phân bổ cho cuộc đánh giá. Điều này làm cho nó trở thành một đánh giá hiệu quả về hiệu suất của FSMS.

“Việc hiểu và quản lý các quá trình có liên quan lẫn nhau như một hệ thống góp phần vào hiệu lực và hiệu quả của tổ chức trong việc đạt được các kết quả dự kiến.”

Điều này cũng áp dụng khi các quy trình hoặc các phần của quy trình được thuê ngoài. Hiểu chính xác cách điều này ảnh hưởng hoặc có thể ảnh hưởng đến kết quả và truyền đạt điều này một cách rõ ràng cho đối tác kinh doanh (cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ thuê ngoài) đảm bảo sự rõ ràng và trách nhiệm giải trình trong các quá trình.

Bước quá trình cuối cùng là xem xét kết quả của cuộc đánh giá và đảm bảo thông tin thu được được sử dụng tốt. Việc thực hiện xem xét lãnh đạo là cơ hội để phản ánh về kết quả thực hiện  của FSMS và đưa ra quyết định về cách thức và địa điểm cần cải tiến. Quá trình Xem xét của Lãnh đạo được trình bày sâu hơn trong Phần 9 – đánh giá kết quả thực hiện

TƯ DUY DỰA TRÊN RỦI RO/ ĐÁNH GIÁ

Đánh giá là một cách tiếp cận theo qúa trình, có hệ thống, dựa trên bằng chứng để đánh giá Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm của bạn. Chúng được thực hiện nội bộ và bên ngoài để xác minh tính hiệu quả của FSMS. Đánh giá là một ví dụ điển hình về cách tư duy dựa trên rủi ro được áp dụng trong quản lý an toàn thực phẩm.

ĐÁNH GIÁ BÊN THỨ 1 – ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Đánh giá nội bộ là một cơ hội tuyệt vời để học hỏi trong tổ chức của bạn. Việc đánh giá này cung cấp thời gian để tập trung vào một qúa trình hoặc bộ phận cụ thể để đánh giá thực sự kết quả thực hiện của nó. Mục đích của đánh giá nội bộ là để đảm bảo tuân thủ các chính sách, thủ tục và quy trình do các phòng ban, tổ chức xác định và để xác nhận việc tuân thủ các yêu cầu của ISO 22000.

LẬP KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

Lập kế hoạch đánh giá nghe có vẻ giống như một vấn đề phức tạp. Tùy thuộc vào quy mô và mức độ phức tạp của các hoạt động của tổ chức, bạn có thể lên lịch đánh giá nội bộ ở bất kỳ đâu từ mỗi tháng đến mỗi năm một lần. Có nhiều chi tiết hơn về điều này trong phần 9 – đánh giá kết quả thực hiện.

TƯ DUY DỰA TRÊN RỦI RO

Cách tốt nhất để xem xét tần suất đánh giá là xem xét các rủi ro liên quan đến quá trình hoặc lĩnh vực kinh doanh được đánh giá. Bất kỳ qúa trình nào có rủi ro cao, bởi vì nó có khả năng xảy ra sai sót cao hoặc do hậu quả sẽ nghiêm trọng nếu nó xảy ra sai sót, thì bạn sẽ muốn kiểm tra quá trình đó thường xuyên hơn quá trình có rủi ro thấp.

Làm thế nào bạn đánh giá rủi ro là hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. ISO 22000 không quy định bất kỳ phương pháp đánh giá rủi ro hoặc quản lý rủi ro cụ thể nào, ngoài việc đề cập đến khái niệm này ở hai cấp độ đã được đề cập, cấp độ tổ chức và vận hành. Tuy nhiên, tiêu chuẩn yêu cầu bạn mô tả và lưu giữ dưới dạng thông tin dạng văn bản, phương pháp được sử dụng khi tiến hành đánh giá rủi ro.

CHỨNG NHẬN ĐẢM BẢO

 • đánh giá thường xuyên để liên tục theo dõi và cải tiến các quy trình
 • độ tin cậy mà hệ thống có thể đạt được kết quả dự kiến
 • giảm rủi ro và sự không chắc chắn và tăng cơ hội kinh doanh
 • tính nhất quán trong kết quả đầu ra được thiết kế để đáp ứng kỳ vọng của các bên liên quan

10 ĐIỀU KHOẢN CỦA ISO 22000:2018

Hướng dẫn thực hiện ISO 22000, tiêu chuẩn này bao gồm 10 phần được gọi là Điều khoản.

Tư vấn ISO 22000, Tư vấn chứng nhận ISO 22000, Liên hệ DQS Center : 08 1275 3919; dqscenter@gmail.com

Phần 1: Phạm vi

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm chủ yếu nhằm đảm bảo thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Nó thực hiện điều này thông qua việc áp dụng các quy trình do bạn xác định là cần thiết cho các hoạt động của bạn, cũng như các quy trình do tiêu chuẩn xác định là cần thiết để cải tiến liên tục. FSMS nhằm mục đích đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu luật định, quy định hiện hành và khách hàng .

Phiên bản 2018 cũng bao gồm các nhà sản xuất thức ăn thú cưng và nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi trong phạm vi.

Phần Phạm vi của ISO 22000 đặt ra:

 • mục đích của tiêu chuẩn;
 • Loại hình tổ chức mà nó được thiết kế để áp dụng; Và
 • các phần của tiêu chuẩn (được gọi là Điều khoản) chứa các yêu cầu mà một tổ chức cần phải tuân thủ để tổ chức đạt được chứng nhận

ISO 22000 được thiết kế để áp dụng cho tất cả các tổ chức trong chuỗi thực phẩm, bất kể quy mô và độ phức tạp; điều này bao gồm các tổ chức tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào một hoặc nhiều giai đoạn của chuỗi thực phẩm. Các tổ chức nhỏ và/hoặc kém phát triển hơn có thể triển khai và duy trì FSMS tuân thủ ISO 22000.

Phần 2: Tài liệu viện dẫn

Chỉ thị ISO/IEC, Phần hai, Mục 6.2.2, định nghĩa việc đưa vào tài liệu viện dẫn là: “Yếu tố điều kiện này [của Tiêu chuẩn] sẽ đưa ra danh sách các tài liệu được tham chiếu… theo cách làm cho chúng không thể thiếu đối với việc áp dụng tài liệu.

Nói cách khác, bằng cách trích dẫn điều gì đó làm tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn, điều đó được coi là không thể thiếu đối với việc áp dụng Tiêu chuẩn cụ thể đó. Không giống như ISO 9001, không có tham chiếu chuẩn trong ISO 22000; tuy nhiên, sẽ rất hữu ích nếu bạn xem qua các tiêu chuẩn họ ISO sau đây để giúp hiểu rõ hơn về các yêu cầu của nó:

 • ISO 22004:2014 – Hướng dẫn áp dụng ISO 22000
 • ISO 22005:2007 Truy xuất nguồn gốc trong chuỗi thức ăn và thực phẩm – Nguyên tắc chung và yêu cầu cơ bản đối với thiết kế và thực hiện hệ thống
 • ISO/TS 22002-1:2009 PRP về an toàn thực phẩm – Sản xuất thực phẩm
 • ISO/TS 22002-2:2013 PRP về an toàn thực phẩm – Dịch vụ ăn uống
 • ISO/TS 22002-3:2011 PRP về an toàn thực phẩm – Trang trại
 • ISO/TS 22002-4:2013 PRP về an toàn thực phẩm – Sản xuất bao bì thực phẩm
 • ISO/TS 22002-6:2016 PRP về an toàn thực phẩm – Sản xuất thức ăn chăn nuôi và thức ăn thú cưng
 • ISO/TS 22003:2013 FSMS – Yêu cầu đối với Tổ chức đánh giá và chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
 • ISO 10012:2003 Hệ thống quản lý đo lường – Yêu cầu đối với quá trình đo lường và thiết bị đo lường
 • ISO/TR 10013:2001 – Hướng dẫn lập tài liệu hệ thống quản lý chất lượng
 • ISO 1015:1999 Quản lý chất lượng – Hướng dẫn đào tạo
 • ISO 19011:2018 – Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý
 • ISO 31000:2018 Quản lý rủi ro – Hướng dẫn

Phần 3: Thuật ngữ & định nghĩa

Phần này đưa ra các thuật ngữ và định nghĩa được sử dụng trong Tiêu chuẩn có thể cần làm rõ thêm để áp dụng Tiêu chuẩn cho một tổ chức cụ thể. Một số trong số chúng cũng bao gồm các ghi chú nhằm cung cấp thêm thông tin và sự rõ ràng. Nếu một phiên bản điện tử của Tiêu chuẩn đã được mua, các định nghĩa sẽ được liên kết với các định nghĩa khác để có thể nhìn thấy mối quan hệ qua lại.

Có một số định nghĩa cần phải nhắc đến do liên quan đến những thay đổi trên phiên bản 2018:

‘Mối nguy đáng kể về an toàn thực phẩm’ – Mối nguy về an toàn thực phẩm được tổ chức xác định thông qua đánh giá mối nguy cần được kiểm soát bằng các biện pháp kiểm soát cụ thể

‘Các biện pháp kiểm soát’ – Hành động hoặc hoạt động được sử dụng để ngăn chặn mối nguy đáng kể về an toàn thực phẩm hoặc giảm thiểu nó xuống mức có thể chấp nhận được

‘Mức độ chấp nhận được’ – Mức độ mối nguy về an toàn thực phẩm không được vượt quá trong sản phẩm cuối cùng

‘Tiêu chí hành động’ – Các qui định kỹ thuật có thể đo lường hoặc quan sát được để giám sát chương trình hoạt động tiên quyết (OPRP). Tiêu chí hành động này được thiết lập để đánh giá xem OPRP có được kiểm soát hay không

‘Năng lực’ – Khả năng áp dụng kiến thức và kỹ năng để đạt được kết quả mong muốn

‘Bên quan tâm’ – Cá nhân hoặc tổ chức có thể ảnh hưởng, bị ảnh hưởng hoặc nhận thấy mình bị ảnh hưởng bởi một quyết định hoặc hoạt động

‘Outsource’ – Thỏa thuận được thực hiện khi một công ty bên ngoài (nằm ngoài phạm vi của hệ thống quản lý) thực hiện một phần chức năng hoặc quá trình nội bộ trong phạm vi

‘Risk’ – Ảnh hưởng của sự không chắc chắn; trong khi hiệu ứng có nghĩa là sai lệch so với dự kiến (tích cực hoặc tiêu cực), thì sự không chắc chắn trên thực tế là trạng thái, thậm chí là một phần, thiếu thông tin liên quan đến sự hiểu biết hoặc kiến thức về một sự kiện, hệ quả hoặc khả năng xảy ra của nó. Rủi ro không còn chỉ áp dụng cho cấp độ vận hành của tổ chức, mà còn bao hàm trong tất cả các khía cạnh của hệ thống có thể ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm

Ngoài ra, một số thuật ngữ đã được định nghĩa lại để cung cấp cách diễn đạt tốt hơn khi sử dụng tiêu chuẩn:

‘Điểm kiểm soát tới hạn (CCP)’ – Giá trị có thể đo lường được phân biệt sự có thể và không thể chấp nhận; Bước trong một quá trình mà tại đó một biện pháp kiểm soát có thể được áp dụng và điều cần thiết là ngăn ngừa hoặc giảm thiểu mối nguy đáng kể về an toàn thực phẩm xuống mức có thể chấp nhận được. Các giới hạn tới hạn và phép đo cho phép áp dụng các hiệu chỉnh. Cả CCP và OPRP đều yêu cầu giám sát, kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng.

‘Chương trình tiên quyết hoạt động (OPRP)’ – Các biện pháp kiểm soát được xác định thông qua phân tích mối nguy là cần thiết để ngăn ngừa hoặc giảm đến mức có thể chấp nhận được khả năng gây ra rủi ro và/hoặc ô nhiễm hoặc sự phát triển của mối nguy an toàn thực phẩm đáng kể trong các sản phẩm thực phẩm hoặc trong môi trường làm việc.

Tiêu chí hành động và đo lường hoặc quan sát cho phép kiểm soát hiệu quả các quá trình này. (Những điều này cụ thể hơn đối với từng tổ chức so với PRP)

‘Giám sát’ – Trình tự quan sát hoặc đo lường theo kế hoạch để đánh giá liệu một quy trình có đang hoạt động như dự kiến hay không. Giám sát sẽ được áp dụng trong một hoạt động và cung cấp thông tin cho hành động trong một khung thời gian xác định (“đánh giá hiện tại”)

‘Xác nhận giá trị sử dụng/ Validation’ – Thu thập bằng chứng rằng một biện pháp kiểm soát sẽ có khả năng kiểm soát hiệu quả mối nguy đáng kể về an toàn thực phẩm. Việc xác nhận sẽ được áp dụng trước một hoạt động và cung cấp thông tin về khả năng mang lại kết quả dự kiến (“đánh giá trong tương lai”)

‘Kiểm tra xác nhận / Verification – Xác nhận, thông qua việc cung cấp bằng chứng khách quan, rằng các yêu cầu cụ thể đã được đáp ứng. Việc xác minh sẽ được áp dụng sau một hoạt động và cung cấp thông tin để xác nhận sự phù hợp (“đánh giá trước đây”)

Các phần sau, từ 4 đến 10, cung cấp các yêu cầu của Tiêu chuẩn. Khi đọc Tiêu chuẩn, điều quan trọng là giống như các phiên bản ISO 22000 trước đây, từ “phải” chỉ ra các yêu cầu bắt buộc mà một tổ chức phải đáp ứng và các đánh giá viên bên ngoài, chẳng hạn như Tổ chức chứng nhận, được yêu cầu xác minh sự phù hợp.

Để hiểu hơn các điều khoản , xem sơ đồ bên dưới

Hướng dẫn thực hiện ISO 22000, Sơ đồ cấu trúc tiêu chuẩn từ điều khoản 4 tới 10 , Plan-Do-Check-Action
Mô hình theo Plan- Do- Check-Action

Tiếp theo hướng dẫn thực hiện iso 22000

Phần 4: Bối cảnh của tổ chức

Đây là một khái niệm mới trong ISO 22000:2018. Phần này yêu cầu tổ chức phân tích bối cảnh của mình, xác định các bên quan tâm, xác định phạm vi của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và tập trung rõ ràng vào các qúa trình và yêu cầu cần thiết để đạt được các mục tiêu an toàn thực phẩm.

Điều khoản này yêu cầu phải hiểu tổ chức và bối cảnh (4.1), trước khi xác định các bên quan tâm và hiểu nhu cầu và mong đợi của họ (4.2), đầu ra của cả 4.1 và 4.2 cho phép xác định phạm vi (4.3) và rồi cuối cùng là thiết kế FSMS (4.4):

Việc hiểu bối cảnh của tổ chức thường được thực hiện bởi quản lý cấp cao với thông tin về doanh nghiệp và các hoạt động được thu thập ở mọi cấp độ của tổ chức. Các điểm thảo luận tập trung vào các vấn đề bên trong và bên ngoài có tác động đến hệ thống FSMS.

4.1 HIỂU VỀ TỔ CHỨC VÀ BỐI CẢNH CỦA TỔ CHỨC

Phần này ngụ ý phân tích các rủi ro hoặc vấn đề có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng ta, không chỉ các vấn đề nội bộ mà cả các vấn đề bên ngoài có thể ảnh hưởng đến khả năng của hệ thống quản lý để đạt được kết quả như mong muốn. Với các vấn đề bên ngoài, chúng có thể bao gồm các xu hướng xã hội, văn hóa và chính trị, những thay đổi pháp lý, tiến bộ công nghệ, v.v. có thể ảnh hưởng đến việc đạt được các mục tiêu an toàn thực phẩm đã thiết lập.

Vì những vấn đề này có thể khác nhau, nên việc sửa đổi nó phải được thực hiện thường xuyên và bây giờ nó cũng là bắt buộc như một đầu vào trong các cuộc họp xem xét lãnh đạo định kỳ của bạn. Chúng ta cũng phải nhớ rằng những vấn đề này có thể tích cực hoặc tiêu cực, nhưng được xem xét như nhau để xác định bối cảnh của doanh nghiệp. Một khi bối cảnh được xác định, điều này sẽ tạo thuận lợi cho việc thiết lập các mục tiêu an toàn thực phẩm.

Có nhiều phương pháp có thể được sử dụng để xác định bối cảnh, chẳng hạn như phân tích SWOT (Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Thách thức), hoặc phân tích PEST (Chính trị, Kinh tế, Văn hóa xã hội và Công nghệ), và một số phương pháp khác.

Mặc dù thông tin dạng văn bản không bắt buộc liên quan đến ngữ cảnh, nhưng điều này cực kỳ hữu ích khi hệ thống của bạn được kiểm tra và để chứng minh sự hiểu biết và phân tích của bạn về các vấn đề được đề cập, tức là: biên bản cuộc họp, đồ họa, phân tích dữ liệu, v.v.

 • Các vấn đề bên ngoài

o Môi trường văn hóa, xã hội, chính trị, luật pháp, tài chính, công nghệ, kinh tế và tự nhiên bao gồm cả môi trường mà tổ chức hoạt động

o Ai là đối thủ cạnh tranh và bất kỳ nhà thầu, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, đối tác và nhà cung cấp nào

o Luật pháp quốc gia và quốc tế

o Các động lực và xu hướng của ngành có ảnh hưởng đến tổ chức

o Các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức và ảnh hưởng của chúng đối với an toàn thực phẩm

o Sự sẵn có và đa dạng của các nhà cung cấp dịch vụ/sản phẩm bên ngoài

o Thay đổi trong mô hình tiêu dùng

o Khả năng thay đổi mặt bằng

 • Các vấn đề nội bộ

o Quản trị, cơ cấu tổ chức, vai trò và trách nhiệm giải trình

o Các chính sách, mục tiêu và chiến lược hiện có để đạt được chúng

o Năng lực nhân sự

o Văn hóa an toàn thực phẩm trong tổ chức và mối quan hệ với người lao động

o Qúa trình giới thiệu sản phẩm, vật liệu, dịch vụ, công cụ, phần mềm, cơ sở và thiết bị mới

o Điều kiện làm việc

o Nguồn lực (sử dụng nguồn lực)

o Giữ chân nhân viên lành nghề

o khách hàng

o Liên kết với một hoạt động, địa điểm và/hoặc thời gian nhất định

4.2 TÌM HIỂU NHU CẦU VÀ MONG ĐỢI CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

Khái niệm về khách hàng đã biến mất để giới thiệu thuật ngữ bên quan tâm. Phần này yêu cầu xác định các bên quan tâm (thường được gọi là “các bên liên quan”) có thể ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến FSMS. Sau khi đã quyết định bên quan tâm nào có liên quan và quan trọng, nhu cầu và mong đợi của họ trong FSMS cần được giải quyết.

Bên liên quan có thể sẽ là cổ đông, chủ nhà, cơ quan quản lý, khách hàng, nhân viên, hiệp hội thương mại, đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp, nhà phân phối và người tiêu dùng, trong số những người khác. Bạn cần xác định tất cả các bên đó và phân tích xem chúng có thể ảnh hưởng như thế nào đến việc đạt được mục tiêu chính của FSMS là đảm bảo thực phẩm được an toàn.

Do đó, một số nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm khi được xác định là bắt buộc và được đưa vào luật và các yêu cầu quy định. Các bên quan tâm đã xác định và các yêu cầu của họ phải được sửa đổi rõ ràng khi được xác định và cả khi các thay đổi áp dụng cho tổ chức. Khi đã xác định các Bên quan tâm của bạn là ai, ISO 22000 yêu cầu bạn xác định các tác động thực tế và tiềm tang của họ.

Các bên quan tâm có thể được xem xét:

4.3 XÁC ĐỊNH PHẠM VI CỦA  FSMS

Đây không phải là một khái niệm mới nhưng nó đã được sửa đổi để chỉ địa điểm vật lý và/hoặc địa lý nơi các hoạt động của bạn diễn ra, các sản phẩm/dịch vụ có trong FSMS, các bên liên quan mà bạn đã xác định và các đặc điểm đặc biệt như vậy như loại bao bì được sử dụng, điều kiện bảo quản hoặc thời hạn sử dụng của (các) sản phẩm. Tuyên bố phạm vi của bạn phải được duy trì dưới dạng thông tin dạng văn bản.

Khi thực hiện, để hệ thống được đánh giá chứng nhận, cần phải khai báo phạm vi trong một tuyên bố. Điều này sẽ đảm bảo rằng dùng đúng chuyên gia đánh giá có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp của bạn.

Ví dụ:

‘Quá trình lên men, cacbonat hóa và đóng gói rượu vang đỏ vào chai thủy tinh’

Sử dụng ví dụ này, bạn có thể thấy rằng mỗi bước sẽ kết hợp nhiều quá trình bao gồm công nhân, máy móc, yêu cầu quy định, nhà cung cấp bên ngoài, khách hàng (người dùng cuối) và năng lực sẽ được kiểm tra.

4.4 HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

Do các điều khoản trước đó, một tổ chức sau đó phải thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến liên tục FSMS.

Phần này đề cập đến yêu cầu tập trung vào sự tương tác của các quá trình. Tất cả các quy trình và tương tác của chúng bao gồm trong phạm vi của FSMS phải được xác định và kiểm soát để đạt được kết quả dự kiến theo định hướng chiến lược của tổ chức và chính sách an toàn thực phẩm.

Phần 5: Lãnh đạo

Tiêu chuẩn nêu rõ rằng lãnh đạo cao nhất phải thể hiện sự lãnh đạo và cam kết đối với FSMS. Nhưng quản lý cấp cao là ai? Theo ISO 22000, quản lý cấp cao là người hoặc nhóm người chỉ đạo hoặc kiểm soát một tổ chức ở cấp cao nhất.

THỂ HIỆN SỰ LÃNH LÃNH ĐẠO VÀ SỰ CAM KẾT

Không còn lý do gì để quản lý cấp cao không có mặt trong quá trình đánh giá chứng nhận. Một đánh giá viên bên ngoài sẽ mong muốn thảo luận về khả năng lãnh đạo với những người quản lý tổ chức.

Phiên bản trước của ISO 22000 đã bao gồm các ví dụ về cách thể hiện khả năng lãnh đạo trong hệ thống quản lý FSMS:

 • Xây dựng chính sách an toàn thực phẩm
 • Chứng minh rằng an toàn thực phẩm được hỗ trợ bởi các mục tiêu của tổ chức
 • Cung cấp nguồn lực phù hợp và đầy đủ
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho văn hóa cải tiến liên tục
 • Giao tiếp phù hợp giữa các bên quan tâm
 • Đảm bảo tích hợp các yêu cầu của FSMS vào các qúa trình kinh doanh của tổ chức
 • Chủ trì các cuộc họp xem xét của lãnh đạo

Ngoài ra, phiên bản 2018 quy định rằng ban lãnh đạo cao nhất cũng sẽ:

 • Đảm bảo rằng các kế hoạch chiến lược của tổ chức và các mục tiêu an toàn thực phẩm là tương thích và được tích hợp trong tổ chức
 • Đảm bảo tích hợp các yêu cầu FSMS vào qúa trình kinh doanh của tổ chức

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH AN TOÀN THỰC PHẨM

Thực tế, yêu cầu này không thay đổi so với phiên bản trước. Một chính sách chứa đựng ý định và định hướng của một tổ chức được thể hiện chính thức bởi ban lãnh đạo cao nhất của nó.

Chính sách an toàn thực phẩm được ban lãnh đạo cao nhất phê duyệt và sẽ thúc đẩy các biện pháp kiểm soát được áp dụng cũng như các hành động được thực hiện để cải thiện chính sách đó.

Tiêu chuẩn yêu cầu cụ thể rằng chính sách an toàn thực phẩm, phù hợp với mục đích và bối cảnh của tổ chức, phải bao gồm các cam kết:

 • Cung cấp khuôn khổ để thiết lập và xem xét các mục tiêu của FSMS
 • Đáp ứng các yêu cầu hiện hành về an toàn thực phẩm, bao gồm các yêu cầu theo luật định và chế định cũng như các yêu cầu được khách hàng đồng ý liên quan đến an toàn thực phẩm
 • Địa chỉ liên lạc nội bộ và bên ngoài
 • Cải tiến liên tục hệ thống FSMS
 • Đảm bảo năng lực liên quan đến ATTP

Sau khi chính sách FSMS đã được phê duyệt, nó phải được thông báo tới tất cả các bên quan tâm bao gồm cả người vận hành, khách hàng và nhà cung cấp bên ngoài theo yêu cầu. Ngoài ra, định kỳ chính sách an toàn thực phẩm phải được ban lãnh đạo cao nhất xem xét để đảm bảo chính sách này vẫn được áp dụng cho bối cảnh của tổ chức bạn.

Cam kết của lãnh đạo cao nhất đối với FSMS phải được nhìn thấy và sờ thấy được. Một cách tốt để thể hiện cam kết với khách hàng, nhà điều hành và công chúng nói chung là đảm bảo chính sách an toàn thực phẩm của bạn được hiển thị và cũng được truyền đạt rõ ràng trong bất kỳ hoặc tất cả những điều sau đây:

 • Tuyển dụng
 • Đánh giá nhà cung cấp
 • Hợp đồng với nhà cung cấp
 • Bảng thông báo tại chỗ
 • Trang web/trang mạng nội bộ
 • Đánh giá nhân viên hàng năm

Đừng quên chính sách an toàn thực phẩm của bạn phải có sẵn và được duy trì dưới dạng thông tin dạng văn bản.

AI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC GÌ?

Phần này yêu cầu tổ chức xác định vai trò, trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng trong toàn tổ chức. Lãnh đạo cao nhất cũng phải đảm bảo rằng tất cả các trách nhiệm và quyền hạn đã được phân công và hiểu rõ.

Tất cả nhân viên phải biết họ được làm điều gì (trách nhiệm) và ban lãnh đạo cao nhất cho phép họ làm gì (quyền hạn). Điều này có thể dễ dàng thực hiện thông qua sơ đồ tổ chức và các bản mô tả công việc của tất cả nhân viên của tổ chức với nhiệm vụ và quyền hạn được mô tả.

ISO 22000 chỉ định yêu cầu đối với trưởng nhóm an toàn thực phẩm được chỉ định để đảm bảo hệ thống được thiết lập, triển khai, duy trì và cập nhật khi được yêu cầu.

Điều này chắc chắn làm hoạt động của đánh giá viên bên ngoài dễ dàng hơn khi có đầu mối liên hệ rõ ràng và người này phải có thẩm quyền phù hợp để quản lý hệ thống, đảm bảo công việc được quản lý cũng như đào tạo và năng lực phù hợp của nhóm an toàn thực phẩm, báo cáo trên kết quả thực hiện và sự phù hợp của FSMS và thực hiện các cải tiến liên tục theo quyết định của lãnh đạo cao nhất.

Phần 6: Hoạch định

Hoạch định là một trong những thành phần chính của bất kỳ hệ thống quản lý nào. Phần này đặt ra một khuôn khổ yêu cầu một tổ chức tự phân tích để xác định các rủi ro và cơ hội trong các hoạt động của mình và sau đó tìm cách giải quyết chúng.

Hoạch định!

Nếu bạn đã đánh giá kỹ lưỡng bối cảnh cũng như nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm, thì những rủi ro và cơ hội tiềm ẩn có thể sẽ trở nên khá rõ ràng. Bạn đang tìm cách trả lời các câu hỏi sau:

 1. Chúng ta đang cố gắng đạt được điều gì?
 2. Điều gì có thể ngăn cản chúng ta đạt được mục tiêu của mình?
 3. Chúng ta sẽ giải quyết những vấn đề này như thế nào?
 4. Làm thế nào để biến rủi ro thành cơ hội?
 5. Cơ hội có thể giúp chúng ta tiến bộ như thế nào?
 6. Ai sẽ chịu trách nhiệm cho các hành động?
 7. Khi nào chúng ta cần hành động?
 8. Làm sao chúng ta biết hành động của mình có hiệu quả hay không?

Giải quyết các rủi ro và cơ hội cũng như đạt được các mục tiêu an toàn thực phẩm của bạn cần có một kế hoạch hành động.

Trước hết, hoạch định tất cả các hành động để giải quyết các rủi ro và cơ hội đã xác định được xác định trước đó, sau đó xác định cách tích hợp và triển khai chúng trong FSMS của bạn và đánh giá kết quả thực hiện của chúng.

Giờ đây, các rủi ro không chỉ liên quan đến rủi ro về an toàn thực phẩm mà còn bao gồm cả những rủi ro có thể ảnh hưởng đến FSMS của bạn làm giảm khả năng ảnh hưởng của các rủi ro đó. ISO 22000 phân biệt giữa hai loại quản lý rủi ro, một loại chỉ tập trung vào cấp độ vận hành và có thể được kiểm soát thông qua việc thiết lập và duy trì PRP, OPRP, CCP và các tình huống khẩn cấp, và cả những rủi ro ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống quản lý và có thể gây ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm.

Điều thứ hai là những điều có thể xảy ra nhưng không có ghi nhận nào về việc chúng xảy ra hoặc nếu có thì đó là một sự kiện lẻ tẻ. Do đó, các sự kiện tái diễn không được coi là rủi ro của tổ chức và chúng phải được kiểm soát bằng cách thiết lập các hành động khắc phục. Tất cả các hành động được thực hiện để giải quyết các rủi ro và cơ hội đã xác định phải tương ứng với tác động tiềm ẩn đối với sự phù hợp của/các sản phẩm và/các dịch vụ cũng như sự hài lòng của khách hàng.

MỤC TIÊU

Yêu cầu của tiêu chuẩn là đặt ra các mục tiêu an toàn thực phẩm có thể đạt được với phương tiện đo lường tiến độ định kỳ, thể hiện sự cải tiến liên tục.

Các mục tiêu cần phải là:

 • Phù hợp với chính sách an toàn thực phẩm
 • Đo lường được
 • Phù hợp với các yêu cầu hiện hành về an toàn thực phẩm, bao gồm các yêu cầu theo luật định, chế định và yêu cầu của khách hàng
 • Được giám sát và xác minh
 • Được truyền thông
 • Duy trì và cập nhật
 • Tài liệu

Ngoài ra, các mục tiêu phải thực tế để chúng có thể đạt được và cũng giúp bạn xác định các cơ hội cải tiến có thể có.

Một cách hiệu quả để truyền đạt các mục tiêu an toàn thực phẩm là đưa chúng vào chương trình đào tạo giới thiệu, trình bày chúng vào trang web của bạn hoặc dưới dạng điện tử thông qua mạng nội bộ hoặc tương tự.

Thuật ngữ SMART sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập các mục tiêu phù hợp cho tổ chức của mình, vì vậy bạn nên nghĩ đến các yêu cầu sau khi thiết lập các mục tiêu đó:

 • Cụ thể, càng chính xác càng tốt
 • Có thể đo lường, định lượng để chúng ta có thể theo dõi tiến độ
 • Có thể đạt được, thất bại sẽ không được xây dựng thành mục tiêu
 • Thực tế, khả thi đối với tổ chức của bạn
 • Kịp thời, với ngày hoàn thành được thiết lập

Kế hoạch hành động của bạn nên bao gồm:

 • Những gì sẽ được thực hiện
 • Những nguồn lực nào sẽ được yêu cầu (theo sự hiểu biết tốt nhất của bạn vào thời điểm đó)
 • Ai sẽ chịu trách nhiệm
 • Khi hành động sẽ được hoàn thành
 • Kết quả sẽ được đánh giá như thế nào

Đặt những thông tin này vào một ma trận đơn giản có thể giúp làm rõ các mục tiêu, theo dõi kiểm soát đạt mục tiêu

QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI

Khi bạn đã dành rất nhiều thời gian và công sức cho tất cả các kế hoạch này, sẽ thật đáng tiếc nếu một sự thay đổi vô tình làm hỏng tất cả!

Khi có thay đổi trong hệ thống, tổ chức của bạn phải duy trì tính toàn vẹn của FSMS, vì vậy các thay đổi phải được xem xét và tiến hành sửa đổi để triển khai chúng.

Theo điều này, điều khoản 6.3 mong muốn rằng bất kỳ thay đổi nào mà bạn xác định là cần thiết đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đều được thực hiện theo kế hoạch. Điều này sẽ tính đến phạm vi của những thay đổi được coi là cần thiết, tác động tiềm ẩn đối với hệ thống hiện tại, cách bạn sẽ cung cấp nguồn lực cho các thay đổi và bất kỳ ảnh hưởng nào mà điều này có thể có đối với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn hiện tại.

Phần 7: Hỗ trợ

Phần này xem xét nguồn lực, năng lực, nhận thức, giao tiếp và tài liệu của FSMS. Các yêu cầu thực sự củng cố hệ thống FSMS và đảm bảo rằng nó chạy hiệu quả.

NGUỒN LỰC BAO GỒM CON NGƯỜI, CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Bạn phải xác định các nguồn lực cần thiết để điều hành doanh nghiệp của mình bằng cách xem xét khả năng và giới hạn của tổ chức, nhu cầu hỗ trợ từ bên ngoài và các nguồn lực cần thiết cho mọi quy trình và/hoặc sản phẩm. Các qúa trình và/hoặc sản phẩm này cũng phải được đánh giá để xem xét liệu có cần thay đổi nguồn lực để cải thiện chúng hay không.

Bạn phải chứng minh người của tổ chức bạn có năng lực. Đơn giản, phù hợp , đúng người với các kỹ năng / thuộc tính cần thiết trong các vai trò phù hợp không? Nếu bạn hiện đang thiếu một số kỹ năng cụ thể, bạn dự định giải quyết vấn đề này như thế nào? Bạn sẽ tuyển dụng hay thuê ngoài? Nếu bạn đang gia công phần mềm, bạn sẽ truyền đạt các yêu cầu của mình tới nhà cung cấp như thế nào? Hãy nhớ rằng bạn cũng phải duy trì bằng chứng được lập thành văn bản để chứng minh năng lực, trách nhiệm và quyền hạn của nhân viên bên ngoài.

Khi nói về cơ sở hạ tầng, điều này có nghĩa là xác định, cung cấp và duy trì cơ sở, thiết bị, phần mềm, vận chuyển, lưu trữ, công nghệ, v.v. cần thiết để thực hiện các hoạt động kinh doanh của bạn.

Chúng ta cần xem xét cách chúng ta sẽ cung cấp, quản lý và duy trì nhu cầu của mọi khu vực và thiết bị để có thể thực hiện các quy trình của mình một cách hiệu quả.

Công việc bạn đã làm để giải quyết điều khoản 4 và điều khoản 6 có thể giúp đảm bảo bạn có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Một số ví dụ để chứng minh sự phù hợp là danh sách thiết bị đang sử dụng, lập kế hoạch nguồn lực, lập kế hoạch bảo trì cơ sở và thiết bị, hồ sơ bảo trì, v.v. .

Về môi trường làm việc, Điều này có nghĩa là cung cấp một môi trường phù hợp với những gì bạn đang cố gắng đạt được. Cho dù đó là nhà máy, văn phòng hay bất kỳ loại không gian làm việc nào khác, hãy đảm bảo rằng bạn có bầu không khí phù hợp để giúp bạn và nhân viên của bạn hoạt động hiệu quả.

Đủ nhiệt độ, ánh sáng, luồng không khí, vệ sinh, độ ồn, khu vực rửa tay, v.v., tất cả đều góp phần tạo nên một môi trường làm việc hiệu quả. Điều này cũng có thể bao gồm giải quyết một số yếu tố nhẹ nhàng hơn như phúc lợi của nhân viên, giảm căng thẳng, dòng báo cáo rõ ràng, đánh giá nhân viên, hệ thống khen thưởng, v.v.

Phần này có thể được kiểm soát dễ dàng bằng cách thực hiện các chương trình tiên quyết.

KIỂM SOÁT CÁC NHÀ CUNG CẤP BÊN NGOÀI

Tiêu chuẩn quy định rằng tất cả các yếu tố của FSMS được phát triển bên ngoài phải được xác định, kiểm soát và lập thành văn bản (điều này bao gồm cả thiết bị đo lường và giám sát chẳng hạn).

Các điều kiện tương tự áp dụng cho các quy trình, sản phẩm hoặc dịch vụ do bên ngoài cung cấp, vì bạn sẽ được yêu cầu đảm bảo rằng bạn đã đặt tất cả các thông số kỹ thuật bắt buộc và chúng sẽ được đáp ứng trước khi thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào với nhà cung cấp bên ngoài.

Phần này tập trung vào việc đảm bảo rằng tất cả các qúa trình, sản phẩm hoặc bên ngoài sẽ không ảnh hưởng đến sự an toàn của các sản phẩm hoặc dịch vụ hoàn chỉnh của bạn. Việc đánh giá và giám sát liên tục kết quả thực hiện của các nhà cung cấp phải thực hiện định kỳ.

NĂNG LỰC & NHẬN THỨC

Một tổ chức hoạt động có hiệu lực và hiệu quả nhất thiết phải có những con người có năng lực. Về FSMS, điều cần thiết là nhân viên có quyền truy cập thông tin và đã được đào tạo phù hợp để ngăn ngừa các mối nguy về an toàn thực phẩm.

Năng lực có thể bao gồm việc xem xét:

 • Khả năng hoàn thành nhiệm vụ dựa trên vai trò công việc được xác định và hiểu rõ về hậu quả của việc thực hiện nhiệm vụ của mình đối với an toàn thực phẩm
 • Kiến thức và kinh nghiệm của nhóm an toàn thực phẩm
 • Các phương pháp tuyển dụng được xác định có tính đến nhân viên tạm thời
 • Nhận thức về các mối nguy an toàn thực phẩm liên quan đến các sản phẩm và quy trình
 • Yêu cầu pháp lý
 • Năng lực cá nhân bao gồm kinh nghiệm, kỹ năng ngôn ngữ, khả năng đọc viết và sự đa dạng

Sự đa dạng của các hoạt động trong tổ chức sẽ quyết định mức độ đào tạo cần thiết để hoàn thiện năng lực. Khoảng cách đào tạo thường được xác định với sự phát triển của các quy trình mới, ví dụ như giới thiệu máy móc mới hoặc đạt được sự tuân thủ các yêu cầu quy định. Bất kể tổ chức lớn hay nhỏ, hồ sơ đào tạo đều cần thiết như tài liệu tham khảo và bằng chứng về việc hoàn thành năng lực.

Xem xét một kế hoạch đào tạo tổng quan xác định các khoảng trống đào tạo đã hoàn thành bao gồm cả ngày đào tạo bồi dưỡng. Ngoài ra, hãy xem xét các hồ sơ đào tạo cá nhân với bằng chứng có chữ ký của nhân viên để xác nhận việc hoàn thành và hiểu rõ về đào tạo, bao gồm đào tạo về OPRP và CCP trong quy trình của bạn được cung cấp cho các nhà điều hành cụ thể.

Bạn không được quên tất cả các khóa đào tạo này sẽ được cung cấp bởi nhân viên có trình độ, vì vậy bằng chứng về năng lực của họ cũng là điều bắt buộc và việc giám sát hiệu suất để đánh giá hiệu quả. Nhu cầu đào tạo bồi dưỡng cũng có thể được phát hiện bằng cách:

 • Hành động khắc phục
 • Các cuộc họp xem xét của lãnh đạo
 • Kết quả đánh giá
 • Năng lực cụ thể

Tổ chức cũng phải xem xét năng lực của các nhà cung cấp bên ngoài bao gồm cả việc mua sắm của các nhà thầu thực hiện các nhiệm vụ tại chỗ. Quá trình mua sắm của tổ chức có thể cung cấp cấu trúc để quản lý các nhà cung cấp bên ngoài; bao gồm bằng chứng về khả năng, năng lực và tại chỗ, điều này có thể được hỗ trợ bằng đào tạo giới thiệu tại chỗ.

Dù là bên trong hay bên ngoài, lãnh đạo cao nhất của tổ chức phải tin tưởng rằng có sẵn các cơ chế để cung cấp cho người lao động chương trình đào tạo an toàn thực phẩm dựa trên năng lực phù hợp và đầy đủ.

Nhận thức có thể được giải quyết thông qua việc đảm bảo FSMS của bạn được giải thích trong quá trình tuyển dụng và giới thiệu, tại các cuộc họp đánh giá hoặc đánh giá thường xuyên với quản lý trực tiếp, thông qua các cuộc họp và/hoặc thông tin liên lạc thường xuyên liên quan đến chính sách, mục tiêu an toàn thực phẩm và đóng góp của chúng vào hiệu quả của FSMS như cũng như hậu quả của việc không tuân thủ các yêu cầu.

TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Truyền thông nội bộ và bên ngoài hiệu quả và hiệu quả là “chìa khóa” để vận hành FSMS. Tiêu chuẩn rất hữu ích trong việc cung cấp một khuôn khổ để mô tả quá trình giao tiếp trong một tổ chức. Bằng cách chuyển bảng này thành một bảng và tham chiếu đến phân tích “các bên quan tâm” hoặc “các bên liên quan” được thực hiện trong 4.2, một “kế hoạch” truyền thông có thể được hình thành:

Tất nhiên, các cột có thể được sắp xếp lại nếu cần thiết!

Một lĩnh vực thường bị lãng quên là thông tin với “những người làm công việc dưới sự kiểm soát của tổ chức”. Theo “quy tắc ngón tay cái”, nên đối xử với các nhà thầu hoặc các hoạt động thuê ngoài như thể họ là nhân viên “trực tiếp” và giao tiếp theo cách hiệu quả và sao cho giao tiếp là hai chiều. Bằng cách áp dụng triết lý này, nó đảm bảo rằng “những người làm việc dưới sự kiểm soát của tổ chức” có thể góp phần cải tiến liên tục.

Phải có một hệ thống liên lạc hiệu quả với các nhà cung cấp dịch vụ, sản phẩm hoặc qúa trình, khách hàng và cơ quan quản lý giữa các bên quan tâm khác, cũng như trong nội bộ nhóm an toàn thực phẩm. Tóm lại, hệ thống thông tin liên lạc sẽ bao gồm tất cả các bên quan tâm; tuy nhiên, hãy nhớ xác định rõ ai sẽ là người cung cấp các thông tin liên lạc này.

Kết quả của thông tin nội bộ và bên ngoài có liên quan phải được sử dụng làm đầu vào cho việc xem xét của lãnh đạo.

THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN

Trước đây, tiêu chuẩn được sử dụng để đề cập rằng việc thiết lập hoặc duy trì các thủ tục và hồ sơ tài liệu cụ thể là bắt buộc, giờ đây phiên bản 2018 đề cập đến việc duy trì hoặc lưu giữ thông tin dạng văn bản. Nói một cách đơn giản, duy trì có nghĩa là bạn phải luôn cập nhật, ví dụ như chính sách và mục tiêu an toàn thực phẩm của bạn. Giữ lại có nghĩa là bạn phải lưu giữ hồ sơ làm bằng chứng rằng bạn đã đáp ứng yêu cầu cụ thể đó.

Bạn phải đảm bảo rằng tất cả các tài liệu liên quan đến FSMS của bạn đều có thể dễ dàng nhận dạng, ở định dạng phù hợp, được bảo vệ khỏi sự thay đổi hoặc phá hủy ngoài ý muốn và có sẵn cho đúng người, đúng phiên bản tại thời điểm cần thiết.

Bạn cũng nên lưu giữ hồ sơ về tất cả tài liệu FSMS của mình cùng với phiên bản/số phát hành hiện tại, lần cập nhật gần đây nhất, người chịu trách nhiệm về nội dung, bản tóm tắt mọi thay đổi được thực hiện trong quá trình sửa đổi, thời điểm cập nhật tiếp theo. một đánh giá, nó phải được giữ lại trong bao lâu và nó sẽ được xử lý như thế nào.

Có hướng dẫn rõ ràng về thông tin tài liệu tối thiểu mà tiêu chuẩn yêu cầu:

Điều khoản Yêu cầu thông tin dạng văn bản
4.3 Xác định phạm vi của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
5.2.2 Chính sách an toàn thực phẩm
6.2.2 Mục tiêu FSMS
7.1.2 Nhân sự
7.1.5 Các yếu tố phát triển bên ngoài của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
7.1.6 Kiểm soát các quá trình, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bên ngoài
7.2 năng lực
7.4.2 Thông tin bên ngoài
8.1 Hoạch định và kiểm soát vận hành
8.2 PRP
8.3 truy xuất nguồn gốc
8.4 Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp
8.5.1.1 Các bước sơ bộ để phân tích mối nguy
8.5.1.2 Đặc tính của nguyên liệu, thành phần và vật liệu tiếp xúc với sản phẩm
8.5.1.3 Đặc tính của sản phẩm cuối cùng
8.5.1.4 Sử dụng đúng mục đích
8.5.1.5.2 Xác nhận tại chỗ các sơ đồ dòng chảy
8.5.1.5.3 Mô tả quá trình và môi trường quy trình
8.5.2.2 Xác định mối nguy và xác định mức chấp nhận được
8.5.2.3 Đánh giá rủi ro
8.5.2.4.2 Lựa chọn và phân loại các biện pháp kiểm soát
8.5.3 Xác nhận hiệu lực(các) biện pháp kiểm soát và sự kết hợp của các biện pháp kiểm soát
8.5.4.1 Kế hoạch kiểm soát mối nguy
8.5.4.2 Xác định giới hạn tới hạn và tiêu chí hành động
8.5.4.3 Hệ thống giám sát tại CCP và cho OPRP
8.5.4.5 Thực hiện kế hoạch kiểm soát mối nguy
8.7 Kiểm soát việc giám sát và đo lường
8.8 Thẩm tra PRP và kế hoạch kiểm soát mối nguy
8.9.2 Khắc phục
8.9.3 Hành động khắc phục
8.9.4.1 Xử lý sản phẩm có nguy cơ mất an toàn
8.9.4.2 Đánh giá để giải tỏa
8.9.4.3 Xử lý sản phẩm không phù hợp
8.9.5 Thu hồi/ triệu hồi
9.1 Giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá
9.2 Đánh giá nội bộ
9.3 Xem xét lãnh đạo
10.1 Sự không phù hợp và hành động khắc phục
10.3 Cập nhật FSMS

Tiệp theo hướng dẫn thực hiện ISO 22000

Phần 8: Vận hành

Đây là cốt lõi của FSMS, trong đó hầu hết tất cả các nguyên tắc HACCP đều được tích hợp và thời điểm “thực hiện” là chìa khóa sau khi lập kế hoạch cho hệ thống của bạn.

Phụ lục SL chỉ cung cấp một yêu cầu chung, lập kế hoạch vận hành và kiểm soát, các điều khoản còn lại là cụ thể cho từng tiêu chuẩn.

Do đó, bước đầu tiên là đảm bảo bạn đã hiểu đầy đủ tất cả các yêu cầu đối với sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Điều này sẽ liên quan đến việc liên lạc với khách hàng cũng như thực hiện các biện pháp để đảm bảo đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý hiện hành. Điều này có nghĩa là thiết lập các tiêu chí cho quy trình của bạn. Điều cần thiết là bạn phải xác định và xem xét khả năng đáp ứng các yêu cầu cần thiết của tổ chức trước khi bạn cam kết thực hiện bất kỳ điều gì.

Tất cả các biện pháp kiểm soát mà bạn đã lên kế hoạch trước đây, có thể được hỗ trợ bởi PRP, OPRP và/hoặc kế hoạch HACCP của bạn, hiện phải được thực hiện và tất cả bằng chứng tài liệu liên quan sẽ có sẵn để chứng minh rằng bạn đã hành động theo kế hoạch.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN QUYẾT (PRPs)

Phiên bản 2018 đề xuất việc sử dụng bộ tiêu chuẩn ISO/TS 22002 cụ thể tùy thuộc vào lĩnh vực bạn đang làm việc, để xác định các PRP áp dụng cho tổ chức của bạn nhằm hỗ trợ kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm. Ý tưởng là triển khai các PRP phù hợp với bối cảnh, quy mô và các hoạt động được tiến hành của bạn.

Các điều kiện tiên quyết này sẽ được thiết lập trước khi tiến hành phân tích mối nguy và việc lựa chọn, thực hiện, giám sát và xác minh cũng phải được lập thành văn bản.

Tiêu chuẩn cung cấp một danh sách các PRP mà mọi tổ chức sẽ xem xét, phù hợp cho loại hìn sản phẩm của bạn

SẴN SÀNG CHO NHỮNG TÌNH HUỐNG BẤT NGỜ

Bạn đã thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc cũng như quy trình ứng phó với các tình huống khẩn cấp chưa? Hãy chứng minh điều đó!

Ví dụ về các tình huống khẩn cấp có thể là thiên tai, động đất, phá hoại, tắc nghẽn các tiện ích chính, tai nạn môi trường, v.v.

Trước đây ISO 22000 không yêu cầu kiểm tra đối với các hoạt động này, thì giờ đây, điều đó đã rõ ràng. Thực hiện một hệ thống với các quy trình sẵn có và thách thức tính hiệu quả của nó, nhờ đó bạn sẽ có thể biết liệu chúng có hoạt động khi cần thiết hay không. Bằng chứng được lập thành văn bản của các thử nghiệm này sẽ được lưu giữ trong một khoảng thời gian xác định không ít hơn thời hạn sử dụng của (các) sản phẩm được cung cấp.

Hãy nhớ rằng nếu truy xuất nguồn gốc là một yếu tố quan trọng trong việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, thì bạn phải đảm bảo rằng tất cả các thiết bị theo dõi và đo lường đều phù hợp với các hoạt động được thực hiện và được hiệu chuẩn và bảo trì phù hợp. Bạn phải duy trì bằng chứng tài liệu về việc thiết bị đó phù hợp với mục đích sử dụng.

Tại thời điểm này, ISO/TS 22005:07 có thể hữu ích vì nó sẽ cung cấp cho bạn các hướng dẫn để thiết lập một hệ thống xác định nguồn gốc tốt.

KIỂM SOÁT MỐI NGUY

Không có nhiều khác biệt giữa các yêu cầu được thiết lập bởi các nguyên tắc HACCP do Codex Alimentarius phát triển và thông tin bạn sẽ tìm thấy trong phần này. Nhóm an toàn thực phẩm sẽ thu thập, duy trì dưới dạng tài liệu và cập nhật thông tin sơ bộ, chẳng hạn như tài liệu khoa học, quy định áp dụng cho ngành, nhu cầu của khách hàng, dữ liệu lịch sử về các mối nguy an toàn thực phẩm liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ, v.v.

Trước khi tiến hành phân tích các mối nguy, đừng quên thành lập một nhóm đa ngành với một người lãnh đạo xác định. Đây là bước đầu tiên của HACCP và mặc dù ISO 22000 không chỉ rõ yêu cầu này trong phần này, nhưng nó được coi là một phần trách nhiệm của lãnh đạo cao nhất.

Sau khi thiết lập các đặc tính của nguyên liệu thô, sản phẩm cuối cùng, mục đích sử dụng và/các sơ đồ quy trình chi tiết, như tiêu chuẩn hiện yêu cầu, đã đến lúc tiến hành phân tích mối nguy. Bạn có thể tìm thấy một số ghi chú làm rõ nơi có thể nhận dạng các mối nguy, ví dụ như kinh nghiệm có thể tham khảo thông tin từ nhân viên nội bộ hoặc chuyên gia trong vấn đề này.

Việc đánh giá các mối nguy, dựa trên mức độ nghiêm trọng của tác hại và khả năng xảy ra, sẽ bao gồm việc thiết lập các biện pháp cụ thể hoặc sự kết hợp của chúng để ngăn ngừa hoặc giảm các mối nguy đáng kể về an toàn thực phẩm xuống mức có thể chấp nhận được. Nhưng hãy đảm bảo rằng tất cả (các) biện pháp được triển khai đều hoạt động như mong đợi!

OPRP HAY CCP?

Cần đánh giá từng biện pháp kiểm soát để phân loại chúng để quản lý thành OPRP hoặc CCP, vì vậy bạn cần đánh giá:

 • Khả năng xảy và mức độ dễ kiểm soát
 • mức độ nghiêm trọng của nó khi sai lỗi và tác động nào có thể gây ra, biện pháp kiểm soát được thực hiện
 • vị trí của nó đối với các hoạt động khác được thực hiện để giảm thiểu các mối nguy cụ thể
 • liệu nó có cụ thể cho mối nguy đó không
 • nếu cần có các biện pháp khác để giảm nguy cơ xuống mức chấp nhận được
 • khả năng thiết lập các giới hạn tới hạn có thể đo lường được và/hoặc tiêu chí hành động
 • tính khả thi của việc giám sát để phát hiện các lỗi trong các giới hạn được xác định có thể áp dụng và cũng như các chỉnh sửa trong trường hợp lỗi

Đừng quên duy trì quá trình ra quyết định này và kết quả dưới dạng thông tin dạng văn bản!

Kế hoạch kiểm soát mối nguy của bạn tối thiểu phải bao gồm các thông tin sau cho tất cả các CCP và OPRP đã xác định:

 • bạn đang kiểm soát mối nguy nào về an toàn thực phẩm với CCP hoặc OPRP này
 • bạn đã áp dụng biện pháp nào để làm như vậy
 • giới hạn tới hạn hoặc tiêu chí hành động tại chỗ không thể vượt quá
 • bạn giám sát hoạt động này như thế nào
 • những điều chỉnh và hành động khắc phục nào sẽ được thực hiện nếu các giới hạn tới hạn hoặc tiêu chí hành động không được đáp ứng
 • ai chịu trách nhiệm cho hoạt động này (quyết định trách nhiệm và quyền hạn)
 • bạn lưu giữ những hồ sơ nào làm bằng chứng giám sát

Như đã đề cập trong phần 3 khi nói về các định nghĩa, các giới hạn tới hạn được thiết lập cho các CCP phải đo lường được. Tương tự như vậy, các tiêu chí hành động được xác định cho OPRP cũng phải đo lường được hoặc quan sát được.

Bạn cần xác định lý do tại sao bạn đã chọn các giới hạn quan trọng và tiêu chí hành động cụ thể đó, đồng thời thiết lập một hệ thống giám sát để khắc phục mọi sai sót.

Nếu việc kiểm tra trực quan từ nhân viên được triển khai như một hệ thống giám sát cho một OPRP cụ thể, thì bạn cần xác định hướng dẫn hoặc yêu cầu kỹ thuật nào đã được cung cấp cho nhân viên để đảm bảo hệ thống sẽ có hiệu quả.

Như thường lệ, tại điểm này, mọi lỗi sẽ được coi là không phù hợp và bạn phải theo dõi lỗi đó để thiết lập các biện pháp khắc phục ngay lập tức, duy trì các sản phẩm không an toàn trong tầm kiểm soát, phân tích nguyên nhân và thực hiện các hành động khắc phục để đảm bảo ngăn ngừa tái diễn.

Giờ đây, các PRP, kế hoạch kiểm soát mối nguy và tất cả các yêu cầu liên quan đã được thiết lập và ghi lại khi cần thiết, hãy nhìn lại và đảm bảo thông tin sơ bộ để thực hiện phân tích mối nguy vẫn còn đầy đủ!

KIỂM TRA XÁC NHẬN!

Trước hết, hãy đảm bảo rằng người chịu trách nhiệm về các hoạt động kiểm tra xác nhận không phải là người thực hiện việc giám sát của họ. Thông qua xác minh, bạn sẽ có thể đảm bảo rằng:

 • Đầu vào để phân tích mối nguy được cập nhật
 • PRPs được thực hiện và cập nhật
 • OPRPS và CCP được triển khai và có hiệu quả
 • Mức độ mối nguy nằm trong mức chấp nhận được đã xác định
 • Mọi quy trình đã thực hiện do bạn thiết lập đều có hiệu quả

Tất cả các kết quả kiểm tra xác nhận này phải được đánh giá bởi nhóm an toàn thực phẩm đã xác định, do đó, điều này sẽ cung cấp cho bạn thông tin liên quan đến cách hệ thống của bạn đang hoạt động.

KIỂM SOÁT SẢN PHẨM, QUÁ TRÌNH KHÔNG PHÙ HỢP

Chúng ta phải bắt đầu phần này để đảm bảo rằng tất cả các nhân viên chịu trách nhiệm về việc khắc phục và hành động khắc phục phải có đủ năng lực và quyền hạn để thực hiện các hoạt động này.

Trong phần 8 của tiêu chuẩn ISO 22000, các hành động khắc phục và khắc phục cụ thể được tập trung ở cấp độ vận hành, do đó, điều này sẽ bao gồm tất cả các hành động ngay lập tức được thực hiện khi các giới hạn được thiết lập cho OPRP và CCP bị vượt quá và cả các hành động sẽ được thực hiện để tránh sự tái diễn của chúng.

Khi các giới hạn tới hạn đối với CCP hoặc tiêu chí hành động đối với ORPP không được đáp ứng, bạn phải coi sản phẩm là sản phẩm có khả năng không an toàn khi đưa vào chuỗi thực phẩm. Những sản phẩm này phải được xác định và lưu giữ tại tổ chức của bạn mọi lúc cho đến khi việc đánh giá và xử lý của nó được xác định.

Khi quá trình giám sát cho thấy rằng các giới hạn tới hạn tại các CCP không được đáp ứng, bạn không được xuất xưởng các sản phẩm này; thay vào đó, việc xử lý chúng phải được lập thành văn bản và được ủy quyền để đảm bảo:

 • chúng được chế biến lại để đảm bảo giảm nguy cơ về an toàn thực phẩm đến mức có thể chấp nhận được,
 • sử dụng khác không gây nguy hiểm cho an toàn thực phẩm trong chuỗi thực phẩm, hoặc
 • tiêu hủy hoặc xử lý chúng như chất thải

Tương tự như vậy, khi các tiêu chí hành động đã xác định cho OPRP không được đáp ứng, các sản phẩm không phù hợp đã xác định sẽ không được công bố trừ khi tất cả các hoạt động giám sát đã thiết lập chứng minh rằng các biện pháp kiểm soát có hiệu quả, tác động kết hợp của các biện pháp kiểm soát làm cho sản phẩm phù hợp hoặc xác minh khác các hoạt động có thể chứng minh (các) sản phẩm phù hợp với mức chấp nhận được đối với mối nguy an toàn thực phẩm cụ thể.

Phần 9: Đánh giá kết quả thực hiện

Có ba cách chính để đánh giá kết quả thực hiện của FSMS. Thứ nhất là giám sát và đo lường qúa trình, thứ hai là thông qua đánh giá nội bộ và thứ ba là xem xét của ban lãnh đạo.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUÁ TRÌNH

Là một tổ chức, bạn sẽ cần phải quyết định những gì bạn cần theo dõi và đo lường để đảm bảo rằng các quy trình của bạn đang hoạt động như dự kiến. Bạn cũng sẽ cần thiết lập tần suất theo dõi và đo lường, nguồn lực nào sẽ được yêu cầu, kết quả sẽ được ghi lại, phân tích và đánh giá như thế nào và ai sẽ thực hiện các đánh giá này.

Điều này thường dẫn đến một loạt các Chỉ số Hiệu suất Chính (KPI) liên quan trực tiếp đến các mục tiêu an toàn thực phẩm của bạn (được nêu trong phần 6). Bạn sẽ cần lưu giữ thông tin dạng văn bản làm bằng chứng về đánh giá kết quả thực hiện và sử dụng chúng làm đầu vào cho quá trình xem xét của lãnh đạo và cập nhật FSMS.

ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

ISO 22000:2018 xác định rằng các cuộc đánh giá nội bộ phải được thực hiện theo các khoảng thời gian đã định. Bạn, tổ chức, là người quyết định những khoảng thời gian đó sẽ như thế nào. Như một dấu hiệu, bạn có thể muốn kiểm tra tất cả các qúa trình ít nhất một lần trong một khoảng thời gian hàng năm, với các quá trình có rủi ro cao hơn sẽ được kiểm tra thường xuyên hơn. Mục đích của kiểm toán nội bộ là hai lần. Đầu tiên để kiểm tra xem hệ thống quản lý có tuân thủ các yêu cầu do tổ chức chỉ định khi cần thiết cho hoạt động của tổ chức không; thứ hai là đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của ISO 22000:2018.

Tần suất đánh giá cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi kết quả của các cuộc đánh giá trước đó và bất kỳ thay đổi nào mà bạn biết đều có thể ảnh hưởng đến quy trình. Vì vậy, nếu bạn có một quy trình hoặc khu vực có vấn đề, bạn nên kiểm tra nó thường xuyên hơn trong một thời gian cho đến khi một giải pháp được triển khai và được coi là có hiệu quả.

Chuẩn mực cũng nói rằng đánh giá viên nên tiến hành đánh giá để đảm bảo tính khách quan và công bằng của quá trình đánh giá. Điều này đôi khi vốn đã khó khăn vì các đánh giá viên nội bộ có mối quan hệ mật thiết với tổ chức được đánh giá.

Tuy nhiên, nên cố gắng hướng dẫn hợp lý để đánh giá viên nội bộ không đánh giá các quy trình của chính họ.

Đánh giá nội bộ theo kế hoạch đánh giá một quá trình hoặc khu vực cụ thể và đánh giá kết quả thực hiện của nó. Đó là một cách lý tưởng để tìm ra các khu vực cần cải thiện và khắc phục các sự cố tiềm ẩn trước khi chúng xảy ra. Hãy nghĩ về đánh giá nội bộ như việc nắm bắt nhịp đập của tổ chức bạn. Các phát hiện đánh giá nội bộ phải được báo cáo cho nhóm an toàn thực phẩm và ban quản lý có liên quan và đương nhiên là một phần của chương trình xem xét của lãnh đạo.

Khi cần thiết, việc khắc phục và hành động khắc phục phải được thực hiện không chậm trễ. Nếu giải pháp khắc phục dài hạn cần lập kế hoạch quan trọng và có thể phải phê duyệt tài trợ, hãy xem xét liệu giải pháp ngắn hạn có khả thi và phù hợp hay không.

XEM XÉT LÃNH ĐẠO

Đánh giá của lãnh đạo là một yếu tố thiết yếu của FSMS.

Mục đích của việc xem xét là để Ban lãnh đạo cao nhất đánh giá hoạt động của hệ thống quản lý nhằm đảm bảo hệ thống này hoạt động hiệu quả, đầy đủ và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, cuối cùng là ngăn chặn các sản phẩm hoặc dịch vụ thực phẩm không an toàn cho người tiêu dùng. Xem xét của lãnh đạo cũng là một hoạt động được lập kế hoạch để xem xét các mục tiêu bao gồm cả việc tuân thủ và thiết lập các mục tiêu mới.

Thông thường, các cuộc họp xem xét của lãnh đạo được tiến hành hàng năm, tuy nhiên, nhiều tổ chức tiến hành xem xét của lãnh đạo sáu tháng hoặc hàng quý để theo dõi kết quả thực hiện của hệ thống. Nếu các cuộc họp thường xuyên hơn được tiến hành, chương trình cuộc họp thường bị giảm xuống với chương trình nghị sự đầy đủ diễn ra hàng năm.

Bạn sẽ cần lưu giữ thông tin dạng văn bản về các cuộc họp xem xét lãnh đạo; đây thường là biên bản cuộc họp hoặc có thể là bản ghi âm cuộc gọi nếu bạn thực hiện các cuộc gọi hội nghị.

ISO 22000:2018 bao gồm các yếu tố mới được xem xét trong các cuộc họp xem xét của lãnh đạo, ngoài các yếu tố đầu vào đã được đề cập trong phiên bản trước:

 • những thay đổi về bối cảnh (các vấn đề bên trong và bên ngoài) có thể ảnh hưởng đến FSMS
 • thông tin về hoạt động và hiệu quả của FSMS, bao gồm các xu hướng về:

o xem xét các rủi ro và cơ hội đã xác định và hiệu quả của các hành động được thực hiện

o hiệu suất của các nhà cung cấp dịch vụ, quy trình hoặc sản phẩm

o sự không phù hợp và hành động khắc phục

o giám sát và đo lường kết quả

o các mục tiêu đã đạt được chưa

 • sự đầy đủ của các nguồn lực
 • cơ hội cải tiến liên tục

Đối với kết quả đầu ra, tổ chức của bạn phải xem xét các quyết định và hành động liên quan đến các cơ hội cải tiến liên tục và bất kỳ nhu cầu nào khác đối với các thay đổi và cập nhật của FSMS.

Phần 10: Cải tiến

Phần này yêu cầu tổ chức của bạn xác định và triển khai các cơ hội cải tiến để tuân thủ mục đích dự định đã xác định của sản phẩm, những gì khách hàng mong đợi, đồng thời ngăn chặn và giảm thiểu các tác động không mong muốn trong khi liên tục cải tiến hệ thống.

SỰ KHÔNG PHÙ HỢP VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC

Giờ đây, ISO 22000:2018 đề cập đến tất cả những điểm không phù hợp phát sinh từ hệ thống quản lý chứ không chỉ từ cấp độ vận hành, như chúng ta đã thảo luận trong phần trước.

Một phương pháp để nắm bắt, quản lý và giải quyết cần phải được thực hiện và Tiêu chuẩn yêu cầu những điều sau:

 • Phản ứng với sự không phù hợp và, nếu có:

o thực hiện hành động để kiểm soát và sửa chữa nó

o giải quyết các hậu quả, bao gồm giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường

 • Đánh giá nhu cầu hành động để loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp, để nó không tái diễn hoặc xảy ra ở nơi khác, bằng cách:

o xem xét sự không phù hợp

o xác định nguyên nhân của sự không phù hợp

o xác định xem có tồn tại sự không phù hợp tương tự hay có khả năng xảy ra không

 • Thực hiện mọi hành động cần thiết
 • Xem xét hiệu quả của bất kỳ hành động khắc phục nào được thực hiện
 • Thực hiện các thay đổi đối với FSMS, nếu cần

Tiêu chuẩn nói rằng quá trình này nên được ghi lại. Có nhiều cách khác nhau để đạt được điều này nhưng thông thường cách này bao gồm “Yêu cầu hành động khắc phục” (CAR) cho từng hành động khắc phục và “nhật ký” cần thiết để ghi lại và quản lý CAR. Điều này đặc biệt hữu ích khi có nhiều hành động khắc phục được nêu ra.

“Nhật ký” có thể đơn giản như:

Các hệ thống phức tạp có thể “mã hóa” các loại không phù hợp khác nhau. Điều này sau đó có thể được sử dụng để tạo dữ liệu xu hướng có thể hữu ích trong việc đánh giá kết quả thực hiện đang diễn ra của FSMS và quy trình Xem xét của Lãnh đạo

CẢI TIẾN LIÊN TỤC

Tiêu chuẩn nói rằng “Tổ chức phải liên tục cải tiến tính phù hợp, đầy đủ và hiệu quả của FSMS”.

Nói cách khác, nếu tất cả các phần trên được thiết lập và triển khai cũng như cập nhật FSMS, thì cải tiến liên tục sẽ diễn ra.

CẬP NHẬT HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

Phần này không thay đổi trong phiên bản 2018, vì tóm lại, ban lãnh đạo cao nhất phải cung cấp các nguồn lực cần thiết để đảm bảo hệ thống được cập nhật liên tục. Nhóm an toàn thực phẩm phải đánh giá FSMS theo các khoảng thời gian đã hoạch định, xem xét phân tích mối nguy và các OPRP và CCP đã xác định. Việc đánh giá phải dựa trên:

 • Truyền thông nội bộ và bên ngoài
 • Kết luận từ phân tích kết quả hoạt động thẩm tra
 • Đầu ra từ các cuộc họp xem xét của lãnh đạo
 • Bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến tính đầy đủ và hiệu quả của FSMS

Những cập nhật này phải được giữ lại dưới dạng thông tin được lập thành văn bản và được báo cáo như là đầu vào của cuộc xem xét của lãnh đạo.

Góp ý từ chuyên gia về hệ thống FSMS của bạn

Các góp ý bổ ích để triển khai thành công FSMS

 1. Để có một FSMS hiệu quả, hãy đảm bảo rằng “Lãnh đạo cao nhất” cam kết thiết lập, triển khai, cập nhật và cải tiến liên tục.
 2. Thu hút mọi người tham gia. Quản lý cấp cao về bối cảnh, yêu cầu, chính sách và thiết lập mục tiêu; nhóm an toàn thực phẩm và nhân viên được chỉ định có năng lực quý báu để phân tích mối nguy và đánh giá rủi ro, kiểm soát quy trình và viết quy trình.
 3. Đảm bảo hệ thống của bạn bao gồm hai chu trình PDCA ở cấp độ tổ chức và vận hành, đồng thời liên lạc giữa chúng được thiết lập và duy trì mọi lúc.
 4. Hãy nhớ xác định cách bạn đã chọn các mối nguy an toàn thực phẩm có thể áp dụng trong hệ thống của mình; những thông tin này dành riêng cho từng quy trình và sản phẩm, đồng thời tùy thuộc vào các quy định hiện hành và nhu cầu của khách hàng, vì vậy thông tin này không thể thay thế cho nhau!
 5. Khi xảy ra các thay đổi đối với sản phẩm hoặc quy trình, dù là do dự kiến hay ngoài ý muốn, hãy đảm bảo rằng hệ thống của bạn đã được xem xét và thiết lập các biện pháp kiểm soát vẫn hiệu quả cho mục đích đã định của FSMS.
 6. Xem lại các thiết bị theo dõi và đo lường của bạn đã được hiệu chuẩn ở tần suất xác định để đảm bảo kết quả đáng tin cậy.
 7. Ghi nhớ các nhà cung cấp của bạn. Một số nhà cung cấp sẽ giúp bạn nâng cao FSMS của mình, một số sẽ làm tăng rủi ro cho bạn. Bạn cần đảm bảo mọi nhà cung cấp có rủi ro cao đều có các biện pháp kiểm soát ít nhất cũng tốt như của bạn. Nếu họ không đáp ứng thì hãy tìm giải pháp thay thế.
 8. Khái niệm An toàn thực phẩm có thể còn mới đối với nhiều hoặc hầu hết nhân viên của bạn. Mọi người có thể cần thay đổi những thói quen đã ăn sâu trong nhiều năm. Một bản tóm tắt nhận thức duy nhất có thể không đủ, vì vậy hãy tập trung vào năng lực nhân sự của bạn như một chìa khóa cơ bản để triển khai một FSMS tốt.
 9. Hãy nhớ phân bổ đủ nguồn lực để thường xuyên kiểm tra các biện pháp kiểm soát của bạn. Các mối đe dọa mà tổ chức của bạn phải đối mặt sẽ liên tục thay đổi và bạn cần kiểm tra xem mình có thể ứng phó với những mối đe dọa đó hay không

End : Hướng dẫn thực hiện ISO22000

Nhận báo giá tư vấn ISO 22000 liên hệ chúng tôi qua số điện thoại 08 1275 3919 hoặc email dqscenter@gmail.com

DQS CENTER , TƯ VẤN CHỨNG NHẬN ISO 22000

 

DQS Center thấu hiệu các vướng mắc của doanh nghiệp trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000. DQS Center đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm. Quý khách có nhu cầu Tư vấn ISO 22000, HACCP, FSSC 22000, BRC xin vui lòng liên hệ DQS Center ( DQSC) để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ với chúng tôi để bắt đầu quá trình chứng nhận của bạn:

Hotline: 08 1275 3919
Email: dqscenter@gmail.com 
Công ty TNHH DQS CENTER
Địa chỉ: Số 617, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3, TP HCM

Website : tuvanisovietnam.com

 

 

 

4.9/5 - (50 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *